Cilvēktiesību Žurnāls #9-12

Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata 1999

SATURS

Ievads
A. bloks
Raksti

E.Levits. Piezīmes par Satversmes 8.nodaļu - Cilvēka pamattiesības

Priekšvārds
1. Cilvēktiesību juridiski politiskais konteksts
2. Vispārējs Satversmes jaunās daļas novērtējums
3. Konkrēti priekšlikumi

M.Mits.
Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā

1. Ievads
2. Konstitucionāla regulējuma nepieciešamība
3. Pamattiesību nodaļas atbilstība Eiropas Cilvēktiesību konvencijai
4. Pamattiesību nodaļas salīdzinājums ar Eiropas Sociālo hartu
5. Noslēgums

G.Ozoliņa.
Izņēmuma stāvoklis Latvijas Republikas Satversmē

1. Ievads
2. Izņēmuma stāvokļa regulējums Satversmē: Ministru kabineta un Saeimas kompetence
3. Cilvēktiesību ierobežojumi izņēmuma stāvokļa laikā: Satversme un starptautiskie cilvēktiesību standarti
4. Nobeigums

B. bloks
Dokumenti

Latvijas Republikas Satversme
Likums "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"
Satversmes tiesas likums
Likums par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1.,2.,4.,7. un 11.protokolu
Likums par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokolu
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1.protokols
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4.protokols, kas nodrošina noteiktas tiesības un brīvības, kuras nav iekļautas konvencijā un tās pirmajā protokolā
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokols, kas attiecas uz nāvessoda atcelšanu
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7.protokols
Eiropas Cilvēktiesību tiesas reglaments

C. bloks
Tiesu spriedumi

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām"
I.Ziemele. Sprieduma komentārs
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskati
ECK 11. pants - Sociālistu partija un citi pret Turciju (The Socialist Party and Others v. Turkey)
ECK 11. pants - Sidiropouluss un citi pret Grieķiju (Siridopoulus and Others v. Greece)
ECK 13. pants - Kamencinds pret Šveici (Camenzind v. Switzerland)
ECK 13. pants - Aidina pret Turciju (Aydin v. Turkey)
ECK 14. pants - Vermeire pret Beļģiju (Vermeire v. Belgium)
ECK 14. pants - Petrovics pret Austriju (Petrovic v. Austria)
ECK Pirmā prot. 1. pants - Aka pret Turciju (Aka v. Turkey)
ECK Pirmā prot. 1. pants - Svētie klosteri pret Grieķiju (Holy Monasteries v. Greece)

D. bloks
Informācija

Cilvēktiesību institūta Konsultatīvās padomes ikgadējā sanāksme
Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēle
Konference "Tiesības uz taisnīgu tiesu Latvijā un Eiropas Cilvēktiesību konvencija"
Gudmundura Alfredsona publiskā lekcija "Apvienoto Nāciju Organizācija un cilvēktiesības"
Konference "Informācijas pieejamība valsts institūcijās"
Seminārs "Eiropas konvencija par pilsonību"
Ole Espersena publiskā lekcija "Kā padarīt Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju par īstenību?"
Grāmatu apskats