Cilvēktiesību Žurnāls #7/8

Mazākumtiesību rokasgrāmata

SATURS

Ievads
A. bloks
Raksti

G.Alfredssons.
Mazākumtiesības: starptautiskie standarti un uzraudzības procedūras
1. Ievads
2. Personas, uz kurām attiecināmas mazākumtiesības
3. Vienlīdzīgas tiesības un nediskriminācija
4. Īpašie pasākumi
5. Īpašie pasākumi politisko tiesību jomā
6. Starptautiskās uzraudzības procedūras
7. Indivīdu un grupu tiesības
8. Dažas nobeiguma piezīmes

I.Ziemele.
Valodas lietošanas dilemma Latvijā: pienākums un nepieciešamība

1. Ievads
2. Problēma
3. Problēmas problēma
4. Valodas politiku ietekmējošie faktori
5. Valsts valodas likumprojekts
6. Nobeiguma komentāri

Pielikums

Valsts valodas likumprojekts

B. bloks
Dokumenti


I
Starptautiskie dokumenti

1. Izvilkumi no ANO Statūtiem, 1945
2. Izvilkumi no Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, ANO, 1948
3. Ģenerālās asamblejas rezolūcija 217 C (III) "Mazākumgrupu liktenis", ANO, 1948
4. Izvilkumi no Konvencijas par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to, ANO, 1948
5. Izvilkumi no Konvencijas (#111) par diskrimināciju darbā un nodarbošanās jomā, SDO, 1958
6. Izvilkumi no Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā, UNESCO, 1960
7. Izvilkumi no Starptautiskās konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, ANO, 1965
8. Izvilkumi no Deklarācijas par starptautiskās sadarbības principiem kultūrā, UNESCO, 1966
9. Izvilkumi no Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ANO, 1966
10. Izvilkumi no Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, ANO, 1966
11. Izvilkumi no Diskriminācijas novēršanas un mazākumgrupu aizsardzības apakškomisijas Rezolūcijas 1 (XXIV) par procedūru, izskatot iesniegumu pieņemšanu, ANO, 1971
12. Izvilkumi no Deklarācijas par rasi un rasu aizspriedumiem, UNESCO, 1978
13. Deklarācija par jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās uz reliģiju vai pārliecību, izskaušanu, ANO, 1981
14. Izvilkumi no Noziedzības novēršanas un krimināllietu izskatīšanas pamatprincipiem attīstības un jaunās tarptautiskās ekonomiskās kārtības kontekstā, ANO, 1985
15. Izvilkumi no Principu kopuma jebkādā formā aizturētu vai apcietinātu personu tiesību aizsardzībai, ANO, 1988
16. Izvilkumi no Konvencijas par bērna tiesībām, ANO, 1989
17. Izvilkumi no Vadlīnijām attiecībā uz apsūdzības uzturētāju lomu, ANO, 1990
18. Izvilkumi no Deklarācijas par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām, ANO, 1992
19. Izvilkumi no Cilvēktiesību komisijas rezolūcijas 1993/24 "To personu tiesības, kas pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām", ANO, 1993
20. Izvilkumi no Pasaules Cilvēktiesību konferences Vīnes deklarācijas un rīcības programmas, ANO, 1993
21. Izvilkumi no Diskriminācijas novēršanas un mazākumgrupu aizsardzības apakškomisijas speciālā ziņotāja Asbjorna Eides (Asbjorn Eide) ieteikumiem ziņojumā par konstruktīviem nacionālajiem pasākumiem mazākumgrupu jautājumos, kas ietverts ANO dokumentā E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4
22. Cilvēktiesību komitejas Vispārējais komentārs #23 Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 27.pantam, ANO, 1994
23. Izvilkumi no Cilvēktiesību komisijas rezolūcijas 1995/24 "To personu tiesības, kas pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām", ar kuru izveidota darba grupa mazākumgrupu jautājumos, ANO, 1995
24. Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas Vispārējie ieteikumi saskaņā ar Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, ANO, 1996
II
Reģionālie dokumenti

1. Izvilkumi no Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas, Eiropas Padome, 1950
2. Izvilkumi no Eiropas Sociālās hartas, Eiropas Padome, 1961
3. Izvilkumi no EDSA Konferences par cilvēka dimensiju Kopenhāgenas sanāksmes dokumenta, 1990
4. Izvilkumi no Parīzes hartas jaunajai Eiropai, EDSA, 1990
5. Izvilkumi no EDSA dalībvalstu Krakovas simpozija dokumenta par kultūras mantojumu, EDSA, 1991
6. Izvilkumi no Ekspertu sanāksmes par mazākumtautībām ziņojuma, EDSA, Ženēva, 1991
7. Izvilkumi no ekspertu semināra Ziņojuma par demokrātiskām institūcijām, EDSA, Oslo, 1991
8. Izvilkumi no Konferences par cilvēka dimensiju Maskavas sanāksmes dokumenta, EDSA, 1991
9. Izvilkumi no Eiropas reģionālo vai mazākumgrupu valodu hartas, Eiropas Padome, 1992
10. Izvilkumi no Helsinku lēmuma par augsto komisāru mazākumtautību jautājumos, EDSA, 1992
11. Izvilkumi no Helsinku lēmumiem par cilvēka dimensiju, EDSA, 1992
12. Izvilkumi no Helsinku lēmumiem par reģionālo un pārrobežu sadarbību, EDSA, 1992
13. Izvilkumi no Vispārējās mazākumtautību aizsardzības konvencijas, Eiropas Padome, 1994
14. Hāgas rekomendācijas par mazākumtautību tiesībām uz izglītību, Starpetnisko attiecību fonds, 1996
15. Oslo rekomendācijas par mazākumtautību lingvistiskajām tiesībām, Starpetnisko attiecību fonds, 1998