Cilvēktiesību Žurnāls #5

Administratīvais process un cilvēktiesības

SATURS


A. bloks
Raksti

I.Bišers. Administratīvā procesa izstrādes aktuālās problēmas

D.Grinberga & O.Galanders.
Autoevakuācija viņpus administratīvā procesa un cilvēktiesībām

1. Administratīvās tiesības un cilvēktiesības postkomunistiskajā sabiedrībā
2. Autoevakuācija Rīgā kā administratīvo tiesību regulēšanas priekšmets
3. Autoevakuācija kā prettiesīga rīcība civiltiesību izpratnē
4. Valsts un pašvaldību iestāžu kompetences sadale administratīvo tiesību normu īstenošanā
5. Latvijas pārejas perioda sabiedrība ceļā uz tiesisku valsti

J.Briede.
Tiesiskās paļāvības aizsardzība - viens no administratīvā procesa principiem

1. Vispārējo tiesību principu ietekme uz valsts pārvaldi regulējošo nacionālo likumdošanu
2. Administratīvā procesa principi
3. Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips
4. Administratīvā akta atcelšana, ievērojot tiesiskās paļāvības aizsardzības principu


B. bloks
Dokumenti

Vīnes deklarācija un rīcības programma
I daļa
II daļa
A. Cilvēktiesību jomas koordinācijas pilnveidošana ANO sistēmas ietvaros
B. Vienlīdzība, cieņa un iecietība
C. Sadarbība, attīstība un cilvēktiesību nostiprināšana
D. Cilvēktiesību izglītība
E. Iedzīvināšanas un uzraudzības mehānismi
F. Turpmākie soļi pēc Pasaules Cilvēktiesību konferences


C. bloks
Tiesu spriedumi

Latvijas tiesu spriedumi
V.G. pret Latvijas Republiku

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskati
ECK 8. pants - Halforda pret Apvienoto Karalisti (Halford v. UK)
ECK 9. pants - Valsamis pret Grieķiju (Valsamis v. Greece)
ECK 10. pants - Oberšliks pret Austriju #2 (Oberschlik v. Austria #2)


D. bloks
Informācija

Cilvēktiesību pamatkurss
Publiskā lekcija "Pašreizējās bēgļu likumdošanas problēmas Latvijā, raugoties no Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības perspektīvas"
Grāmatu apskats
Edward Peters. Torture
Cilvēka tiesības: likumdošanas aktu un informatīvo materiālu krājums
Hannikainen, Lauri. Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law:
Historical Development, Criteria, Present Status