Cilvēktiesību Žurnāls #4

Latvijas tiesību teorija cilvēktiesību kontekstā

SATURSA. bloks
Raksti

A.Eide. Grupu iekļaušanās un cilvēktiesības jaunajās vai atjaunotajās valstīs

1. Ieskats vēsturiskajos procesos
2. Pilsoņi salīdzinājumā ar nepilsoņiem: kādas ir atšķirības tiesībās?
3. Cilvēktiesības un pilsonība

I.Ziemele.
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 21. pants Baltijas valstu jauno demokrātiju kontekstā

1. Ievads
2. Deklarācijas 21.pants, demokrātija un pašnoteikšanās
3. Vispārēji komentāri par Baltijas valstu gadījumu
3.1. Vēsturiskie faktori
3.2. Valstiskuma nepārtrauktība un pilsonība
4. Baltijas valstu prakse attiecībā uz Deklarāciju
5. Politiskās tiesības un brīvības Baltijas valstīs
5.1. Baltijas valstīs pastāvošo politisko sistēmu pamatprincipi
5.2. Politisko tiesību un brīvību piemērošana
6. Nobeigums

A.Pabriks.
Komunitārisma un individuālisma vērtību ietekme uz politiskās nācijas veidošanos Latvijā

1. Komunitārisma un individuālisma vērtības sabiedrībā
1.1. Komunitārisms
1.2. Individuālisms (liberālisms)
2. Politiskā nācija Latvijā no vēsturiskās perspektīvas viedokļa
2.1. Etnopolitiskā attīstība līdz 1940.gadam
2.2. Etnopolitika un sabiedriskās vērtības padomju periodā
3. Latvijas valsts atjaunošana un politiskās nācijas perspektīvas pašreizējā situācijā
3.1. Nacionāla valsts
3.2. Demokrātija un liberālisms
Pielikums

E.Levits.
Tiesību normu interpretācija un Satversmes 1. panta demokrātijas jēdziens

1. Tiesību normu interpretācija
1.1. Tiesību normu interpretācija dažādos tiesību lokos
1.2. Tiesību normu interpretācijas metodoloģija rietumu tiesību lokā
1.3. Teleoloģiskā interpretācijas metode - "sazobes" vieta starp tiesībām un politiku
1.4. Tiesību normu interpretācijas metodoloģija sociālistisko tiesību lokā
1.5. Tiesību normu interpretācijas problēmas jaukto pēcsociālistisko tiesību sistēmā
2. Satversmes interpretācija tiesību sistēmas transformācijas apstākļos
3. Satversmes 1. pantā noteiktā demokrātijas jēdziena piepildīšana ar saturu
4. Satversmes 1.pants un cilvēktiesības (pamattiesības)

B. bloks
Dokumenti

Starptautiskā pakta "Par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām" fakultatīvais protokols
Starptautiskais pakts "Par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām"

C. bloks
Tiesu spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskats
ECK 5. pants - Kvinns pret Franciju (Quinn v. France)
ECK 6. pants - Farmeijers pret Austriju (Pfarrmeier v. Austria)
ECK 7. pants - Džamils pret Franciju (Jamil v. France)

D. bloks
Informācija

Institūta Konsultatīvās padomes sēde
Konference Cilvēktiesību normu piemērošana tiesas procesā
Grāmatu apskats
Schabas, William A. The Abolition of the Death Penalty in International Law
Leuterpacht, Elihu. Aspects of the Administration of International Justice
Bloom, William. Personal Identity, National Identity and International Relations