Cilvēktiesību Žurnāls #3

Aktuāli cilvēktiesību jautājumi Latvijā

SATURS

A. bloks
Raksti

N. Muižnieks.
Aktuāli cilvēktiesību jautājumi Latvijā

Ievads
Aktuālākās problēmas:
Tiesu varas zemais prestižs
Cilvēktiesību jēdziena izkropļota izpratne
Ar ārpilsoņiem saistītie jautājumi
Mazākumtautību un valodas jautājumi
Mazaizsargātas iedzīvotāju grupas
Latvijas starptautiskās līgumsaistības
Cilvēktiesību perspektīvas Latvijā: kas ko dara

A. Fogels.
Cilvēktiesību aktuālās problēmas Latvijā

V.Cielava.
Pamattiesības - Satversmē vēl tukša vieta

LR Satversmes 2. daļas "Pamattiesības" projekts


B. bloks
Dokumenti

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
Starptautiskais pakts "Par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām"

C. bloks
Tiesu spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskati
ECK 2. pants - Makanns un citi (Mccann and Others)
ECK 3. pants - Ribičs pret Austriju (Ribitsch v.Austria)
ECK 4. pants - Šmits pret Vāciju (Schmidt v.Germany)

D. bloks
Informācija

Eiropas Padomes informācijas un dokumentācijas centrs
Konference "Tiesas un administratīvā procesa loma cilvēktiesību iedzīvināšanā Latvijā"
Cilvēktiesību kurss "Starptautiskie un nacionālie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi"
Grāmatu apskats