Cilvēktiesību Žurnāls #2

Latvijas Republikas ievada ziņojums
par starptautiskā pakta "Par pilsoņu un politiskajām tiesībām" izpildi LatvijāSATURSPriekšvārds

Ievada ziņojums ANO Cilvēktiesību komitejai par starptautiskā pakta "Par pilsoņu un politiskajām tiesībām" izpildi Latvijas Republikā

1. Ievads
2. Vispārējie noteikumi
2.1. Starptautiskie cilvēktiesību instrumenti
2.2. Pilsoņu un politisko tiesību konstitucionālā aizsardzība
2.3. Attiecības starp starptautisko paktu un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem
2.4. Institūcijas, kuru jurisdikcijā ir cilvēktiesības
3. Starptautiskā pakta "Par pilsoņu un politiskajām tiesībām" 1. līdz 27.panta piemērošana Latvijā
4. Secinājumi

ANO Cilvēktiesību komitejas locekļu jautājumi Latvijas Republikas delegācijai sakarā ar ievada ziņojuma par starptautiskā pakta "Par pilsoņu un politiskajām tiesībām" izpildi Latvijas Republikā

Atbildes uz ANO Cilvēktiesību komitejas locekļu jautājumiem

1. Vispārējie jautājumi
1.1. Konstitucionālie jautājumi
1.1.1. Pārejas periods no 1990.gada 4.maija līdz 1993.gada 7.jūlijam
1.1.2. Pašreizējā konstitucionālā situācija
1.1.3. Satversmes pamatprincipi
1.1.4. Satversmes tālākattīstīšanas plāni
1.1.5. Konstitucionālā (Satversmes) tiesa
1.2. Tiesību sistēma
1.2.1. Tiesību normu hierarhija
1.2.2. Ministru kabineta noteikumi ar likuma spēku
1.3. Starptautisko tiesību normu un 1966.gada starptautiskā pakta "Par pilsoņu un politiskajām tiesībām" statuss un iedzīvināšana
1.3.1. Starptautisko tiesību pamatprincipi
1.3.2. 51 starptautisko cilvēktiesību dokuments, kuriem Latvija pievienojās 1990.gada 4.maijā
1.3.3. Citas konvencijas
1.4. Padomju tiesiskais un birokrātiskais mantojums
1.5. Valsts pārvalde un administratīvās tiesības
1.5.1. Valsts pārvalde
1.5.2. Administratīvās tiesības un indivīda iespējas sevi aizstāvēt tiesā
2. Tiesībsargājošās iestādes Latvijas Republikā
2.1. Tiesu sistēma
2.1.1. Rajona (pilsētas) tiesa
2.1.2. Apgabaltiesa
2.1.3. Augstākā tiesa
2.2. Latvijas Republikas Prokuratūras institūts
2.3. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
2.4. Notariāts
3. Soda izciešanas vietas
4. Nāvessods
5. Latvijas Republikas migrācijas politika
6. Personas, kas Latvijā uzturas nelegāli
7. Latvijas Republikas iedzīvotāju skaitliskais sastāvs

ANO Cilvēktiesību komitejas atzinums par ziņojumu, kas iesniegts saskaņā ar starptautiskā pakta "Par pilsoņu un politiskajām tiesībām" 40.pantu

1. Ievads
2. Starptautiskā pakta piemērošanu ietekmējošie faktori un
problēmas
3. Pozitīvie aspekti
4. Galvenās problēmas
5. Priekšlikumi un rekomendācijas

Anotācijas