Cilvēktiesību Žurnāls #1

Starptautiskā konference "Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi"

SATURS


Ievada vietā

Novēlējumi

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts
Institūta mērķis
Projekta apraksts
Institūta darbinieki
Finansējums
Adrese
Institūta darbības virzieni
Izglītība
Juridiskie dokumenti
Zinātniski pētnieciskais un padomdevēja darbs
Publikācijas

Gudmundur Alfredson.
ANO cilvēktiesību aktivitātes

Ievads
Dokumenti
Standarti
Tiesību vienlīdzība un nediskriminācija
Ieguvēji
Uzraudzības un īstenošanas procedūras
Tehniska sadarbība un citas veicināšanas aktivitātes
Institūcijas
Nobeiguma piezīmes

Pieter Van Dijk.
Cilvēktiesības un tiesu darbība Nīderlandē

Ievads
Līgumu statuss valsts tiesību sistēmā
a) Līguma juridiskais spēks
b) Līguma iekšējā iedarbība
c) Līguma tiešā piemērojamība.
d) Līguma prioritāte.
Eiropas Konvencijas statuss Nīderlandē
Tiesu veiktā likumu atbilstības Eiropas Konvencijai pārbaude kā alternatīva konstitucionālai pārbaudei
Nīderlandes tiesu iespējas izvairīties no likumu pasludināšanas par neatbilstošiem starptautiskajām tiesībām.
Nobeiguma piezīmes

Arie Bloed.
EDSO cilvēktiesību dimensija un nacionālo minoritāšu jautājums

Cilvēktiesību dimensijas raksturīgākās iezīmes
Ievads
Visaptverošā un tālejošā daba
Cilvēktiesību dimensijas politiskā daba
EDSO saistību blakusnozīme

Nacionālo minoritāšu jautājums
Ievads
Standarta izstrādāšana un pārraudzība
Augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos
EDSO un citas starptautiskas organizācijas

Ineta Ziemele.
Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi Latvijā

Ievads
Kādi cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi ir pieejami Latvijā
Starptautisko mehānismu pieejamība Latvijā
Starptautisko tiesību piemērošana
Starptautisko institūciju mehānismu pieejamība
Nacionālie mehānismi
Nacionālajos tiesību aktos noteiktās garantijas
Tiesvedības process un atbildība
Nobeiguma komentāra vietā

Kaija Gertnere.
Valsts cilvēktiesību birojs