Cilvēktiesību Žurnāls #13-14

Policija un cilvēktiesības. Aktualitātes Eiropā

SATURS

Ievads
A. bloks
Raksti

A.Kamenska. Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas konvencija un policija

1. Eiropas Spīdzināšanas novēršanas konvencija un Latvija
2. Termini
3. Sadarbība un konfidencialitāte
4. Spīdzināšanas novēršanas komitejas vizītes
5. Trīs galvenās pamattiesības
6. Citas pamatgarantijas
7. Policijas izolatoru pārbaudes kārtība
8. Komitejas ziņojums un kontakti ar valdību

A.Hāzenberga.
Policija un cilvēktiesības: kāda ir jūsu policijas dienesta kvalifikācija Eiropas kontekstā?

Ievads
1. Starptautiskais regulējums
2. Eiropas programma
3. Darbības virzieni
4. Definīcijas problēma?
5. Veidi, kā uzlabot situāciju
6. Kurš uzņemsies iniciatīvu?

I.Bērziņa.
Cilvēktiesību jautājumi policijas darbā

Ievads
1. Starptautiskās cilvēktiesību normas un policija Latvijā
2. Starptautiskajos dokumentos paredzētās cilvēktiesību normas, kas attiecas uz jurista profesiju
3. Policijas darbinieku mācības cilvēktiesību jomā
4. Policija darbinieku cilvēktiesības
5. Citi aspekti

I.Skrastiņa.
Cilvēktiesības Iekšlietu ministrijas sistēmāB. bloks
Dokumenti

Konvencija pret spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu
Deklarācija par policiju
Apiešanās pamatprincipi ar cietumniekiem
Principu apkopojums par visu personu aizsardzību, kas ir jebkāda veida apcietinājumā vai ieslodzījumā
Pamatprincipi par tiesību sargāšanas amatpersonu spēka un šaujamieroču pielietošanu
Minimālie standarta noteikumi par līdzekļiem, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu (Tokio noteikumi)
Eiropas Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodīšanas novēršanu
Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodīšanas novēršanu 1.protokols
Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodīšanas novēršanu 2.protokols
Eiropas Savienības Pamattiesību harta

C. bloks
Tiesu spriedumi

Latvijas Republikas Bauskas rajona tiesas spriedums - "Par tiesībām uz dzīvību"
M.Mits. Sprieduma komentārs

Latvijas Republikas Rīgas pilsētes Centra rajona tiesas spriedums - "Par administratīvā akta atcelšanu"
J.Briede. Sprieduma komentārs

Latvijas Republikas Tukuma rajona tiesas spriedums - "Par proporcionalitātes principu"
I.Kļaviņa. Sprieduma komentārs

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskati
ECK Pirmā prot. 2. pants - Efstratio pret Grieķiju (1) (Efstratiou v. Greece (1))
ECK Pirmā prot. 3. pants - Gitonas un citi pret Grieķiju (Gitonas and Others v. Greece)
ECK Ceturtā prot. 2. pants - Raimondo pret Itāliju (Raimondo v. Italy)
ECK Septītā prot. 4. pants - Oliveira pret Šveici (Oliveira v. Switzerland)

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums (par mierizlīgumu) lietā Kulakova pret Latviju


D. bloks
Informācija un aktualitātes

L.Vildhābers. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu piemērošana dalībvalstīs

E.Džemčevskis. Eiropas Cilvēktiesību tiesas struktūra: Palātu un Lielās palātas sastāvs

M.Hilfs. Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Pirmais solis ceļā uz Eiropas konstitūciju?

M.Dž.Morija. Prezumpcija pierādījumu tiesībās: īss ieskats

B.Aleksejuka. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas tulkojums latviešu valodā: problemātiskie aspekti

Konference "Vārda brīvība: Latvijas tiesu prakse Eiropas Cilvēktiesību konvencijas kontekstā"

Vasaras skola par cilvēktiesībām

Seminārs "Eiropas konvencija par pilsonību - kopīgās problēmas un risinājumi pilsonības jomā"

Grāmata "Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā"