Mazākumgrupu (minoritāšu) integrācijas aspekti Latvijā

Dr. Inetas Ziemeles redakcijā


SATURS


Asbjorns Eide
Mazākumtiesību vēsture un vieta starptautiskajās tiesībās


1. Avoti
2. Periods uzreiz pēc Otrā pasaules kara: neatsaucība
3. Viedokļa maiņa
4. Līdzsvara meklējumos
5. Standartu veidošana 90.gados
6. ANO Deklarāciju par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām vai lingvistiskām mazākumgrupām mērķi
7. Nobeiguma komentāri

Aina Antāne, Boriss Cilēvičs,
Nils Muižnieks, Ilmārs Mežs, Ineta Ziemele


Ievads

1. Sociāli psiholoģiskie aspekti

1.1. Latvijas pieredze starpetnisko jautājumu risināšnā
1.2. Etnodemogrāfiskās situācijas attīstība Otrā pasaules kara laikā un vēlāk
1.3. Etnodemogrāfiskās situācijas dinamika pēc neatkarības atjaunošanas
1.4. Priekšsati un stereotipi jeb identitāšu veidošanās

2. Starptautiskie instrumenti un nacionālās normas

2.1. Starptautiskie instrumenti
2.2. Attiecīgās nacionālās normas
2.3. Mazākumtiesību aizsardzības institūcijas Latvijā

3. Sociālie, politiskie un juridiskie aspekti

3.1. Pilsonība
3.2. Līdzdalība un pārstāvniecība.
3.3. Etnisko grupu ekonomiskā un sociālā noslāņošanās.
3.4. Valodu situācija
3.5. Izglītība

Nobeiguma komentāri