Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un administratīvais process

Inetas Ziemeles redakcijā

SATURS

Ievads
1. DAĻA

STARPTAUTISKO UN NACIONĀLO TIESĪBU ATTIECĪBAS


G.Kusiņš
. Satversme un cilvēktiesības Latvijā

1. Ievads
2. Cilvēktiesību juridiskā statusa problēmas pēc neatkarības atjaunošanas
3. Konstitucionāla ranga piešķiršanas iespējas
4. Nobeiguma komentāri

I.Ziemele
. Starptautiskās tiesības Latvijas tiesību sistēmā un tiesu un administratīvajā praksē

1. Ievads
2. Starptautiskie līgumi
3. Citas starptautisko tiesību normas un principi
4. Nobeiguma komentāri

E.Levits
. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošana Latvijas iestādēs un tiesās

1. Ievads
2. Cilvēktiesību procesuālā aizsardzība Latvijā
3. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas rangs Latvijas tiesību sistēmā
4. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas funkcijas Latvijas tiesību sistēmā
5. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārbaude Latvijas iestādēs un tiesās
6. Valsts rīcības atbilstības Eiropas Cilvēktiesību konvencijai pārbaudes shēma
7. Kopsavilkums

V.Jākobsone
. Nacionālo ziņojumu par starptautisko līgumu īstenošanu un starptautisko institūciju atzinumu loma Latvijas iestādēs

1. Ievads
2. Atsevišķi aktuāli cilvēktiesību aspekti krimināltiesību un procesa reformas ietvaros Latvijā
3. Piemērošanas problēma
4. Nobeigums

A.Osmane
. Starptautisko tiesību dokumentu piemērošana tiesu praksē Latvijas Republikā

1. Ievads
2. Konstitucionālā likuma piemērošana praksē
3. Kad izmantot starptautiskos dokumentus procesā?
4. Nobeiguma komentāri

2. DAĻA

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS - CILVĒKTIESĪBU IEDZĪVINĀŠANAS LĪDZEKLIS

I.Bišers
. Administratīvais process - mehānisms izpildvaras darbības likumības kontrolei

1. Ievads
2. Administratīvā procesa veidošanās vēsturiskās priekšstadijas
3. Padomju tiesību izpratne par administratīvo procesu
4. Atsevišķi administratīvā procesa veidošanās jautājumi Latvijā
5. Administratīvā procesa normatīvās bāzes veidošana
6. Atbilstoša tiesu sistēma

J.Briede
. Administratīvais process un cilvēktiesības

1. Ievads
2. Administratīvā procesa un administratīvā akta jēdziens, administratīvā
procesa dalībnieki
3. Administratīvā procesa cilvēktiesiskie aspekti

Z.Ūdris
. Bezvalstnieku un ārvalstnieku tiesības saņemt juridisko palīdzību Latvijā

1. Latvijas Republikas materiālo un procesuālo tiesību normu pielietošana ārvalstniekiem un bezvalstniekiem
2. Vienlīdzības princips administratīvajā un kriminālajā procesā
3. Ārvalstnieku un bezvalstnieku procesuālās tiesības uz juridisko palīdzību vai aizstāvību
4. Bēgļu tiesības saņemt juridisko palīdzību
5. Nepieciešamība organizēt juridiskās palīdzības sniegšanu ārvalstniekiem un bezvalstniekiem sakarā ar Latvijas Republikas pievienošanos starptautiskai konvencijai par bēgļiem

A.Niemi
. Administratīvais process Somijā

1. Somijas tiesu sistēma
2. Nacionālā likumdošana administratīvā procesa jomā
3. Administratīvā procesa regulējums Eiropas Cilvēktiesību konvencijā