Konvencija par sieviešu politiskajām tiesībām


Pieņēmusi ANO ģenerālā Asambleja 1952. gada 20. decembrī.
Stājusies spēkā 1954. gada 7. jūlijā.

Līgumslēdzējas Puses,

vēlēdamās
realizēt sieviešu un vīriešu vienlīdzības principu, uz ko norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos,

atzīdamas
, ka katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā tieši vai caur brīvi ievēlētiem pārstāvjiem un vienlīdzīgas tiesības iestādēs savas zemes valsts dienestā, kā arī vēlēdamās panākt saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu lēmumiem un Cilvēka tiesību vispārējo deklarāciju sieviešu un vīriešu vienlīdzību attiecībā uz politisko tiesību iegūšanu un izmantošanu,

nolēmušas
noslēgt šajā nolūkā konvenciju,

ar šo vienojās par sekojošo:

1. pants

Sievietēm ir tiesības balsot visās vēlēšanās uz vienlīdzīgiem pamatiem ar vīriešiem un bez jebkādas diskriminācijas.

2. pants

Sievietes var tikt ievēlētas uz vienlīdzīgiem pamatiem ar vīriešiem, bez jebkādas diskriminācijas, visās nacionālajā likumā paredzētajās iestādēs, kur nepieciešamas publiskas vēlēšanas.

3. pants

Sievietēm uz vienlīdzīgiem pamatiem ar vīriešiem ir tiesības iestāties sabiedriskā un valsts darbā un izpildīt visas sabiedriskās un valstiskās funkcijas, kas noteiktas nacionālajā likumā.

4. pants

1. Šo Konvenciju var parakstīt ikviens Apvienoto Nāciju Organizācijas loceklis, kā arī jebkuras citas valstis, kas saņēmušas no Ģenerālās Asamblejas uzaicinājumu.

2. Šī Konvencija ratificējama, un ratifikācijas raksti nododami Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram glabāšanā.

5. pants

1. Šai Konvencijai var pievienoties visas IV panta 1. punktā minētās valstis.

2. Pievienošanās izdarāma, nododot Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram glabāšanā pievienošanās deklarāciju.

6. pants

1. Šī Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā, sākot no dienas, kad nodots glabāšanā sestais ratifikācijas raksts vai pievienošanās deklarācija.

2. Katrai valstij, kas ratificēs šo Konvenciju vai pievienosies tai pēc sestā ratifikācijas raksta vai pievienošanās deklarācijas nodošanas glabāšanā, Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad šī valsts nodevusi glabāšanā savu ratifikācijas rakstu vai pievienošanās deklarāciju.

7. pants

Ja kāda valsts parakstoties, ratificējot vai pievienojoties iesniedz atrunu attiecībā uz kādu šīs Konvencijas pantu, ģenerālsekretārs šīs atrunas tekstu paziņo valstīm, kuras ir vai var kļūt šīs Konvencijas dalībnieces. Jebkura valsts, kas nepiekrīt šai atrunai, deviņdesmit dienu laikā, skaitot no minētā paziņojuma iesniegšanas dienas (vai arī no dienas, kad tā kļuva Konvencijas dalībniece), var paziņot ģenerālsekretāram, ka tā atrunai nepiekrīt. Tādā gadījumā Konvencija nestājas spēkā starp šādu valsti un valsti, kas iesniegusi atrunu.

8. pants

1. Jebkura valsts var denonsēt šo Konvenciju, rakstiski paziņojot par to Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. Denonsācija stājas spēkā pēc gada, sākot no dienas, kad ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu.

2. Šīs Konvencijas darbība izbeidzas no denonsācijas spēkā stāšanās dienas, kad Pušu skaits Konvencijā izrādās mazāks par sešām.

9. pants

Ikviens strīds, kas radies starp jebkurām divām vai vairākām līgumslēdzējām valstīm attiecībā uz šīs Konvencijas interpretēšanu vai piemērošanu un kas nav izšķirts sarunu ceļā, nododams pēc jebkuras šā strīda Puses pieprasījuma, ja tās nevienosies par citu tā noregulēšanas kārtību, Starptautiskajai Tiesai izlemšanai.

10. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo visiem Apvienoto Nāciju Organizācijas locekļiem un tām šās Konvencijas IV panta 1. punktā minētajām valstīm, kas nav Organizācijas locekļi:
a) par parakstiem un ratifikācijas rakstiem, kuri saņemti saskaņā ar IV pantu;
b) par pievienošanos deklarācijām, kas saņemtas saskaņā ar V pantu;
c) par Konvencijas spēkā stāšanās datumu saskaņā ar VI pantu;
d) par paziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar VII pantu;
e) par paziņojumiem par denonsāciju, kas saņemti saskaņā ar VIII panta 1. punktu;
f) par Konvencijas darbības izbeigšanu saskaņā ar VIII panta 2. punktu.

11. pants

1. Šī Konvencija, kuras angļu, spāņu, ķīniešu, krievu un franču teksti ir vienādi autentiski glabājama Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvā.

2. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātus norakstus visiem Apvienoto Nāciju Organizācijas locekļiem un tām IV panta 1. punktā minētajām valstīm, kas nav organizācijas locekļi.

Šo apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgu valdību pienācīgā kārtā pilnvaroti, parakstīja šo Konvenciju, kas aatklāta parakstīšanai Ņujork tūkstoš deviņi simti piecdesmit trešā gada trīsdesmit pirmajā martā.