Konvencija par precētas sievietes pilsonību

Pieņēmusi ANO Ģenerālā Asambleja 1957. gada 29. janvārī.
Stājusies spēkā 1958. gada 11. augustā.


Līgumslēdzējas Valstis,

ņemot vērā
, ka kolīzijas tiesībās un praksē attiecībā uz pilsonību rodas ka to lēmumu rezultāts, kuri zīmējas uz pilsonības zaudēšanu vai iegūšanu, sievietēm stājoties laulībā vai tad, ja laulība tiek šķirta vai ja vīrs laulības pastāvēšanas laikā maina pilsonību,

ņemot vērā
, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 15. pantā norādījusi, ka "katram cilvēkam ir tiesības uz pilsonību" un ka "nevienam nevar patvaļīgi atņemt viņa pilsonību vai tiesību mainīt savu pilsonību",

vēlēdamās
sadarboties ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, lai sekmētu cilvēka tiesību un elementāro brīvību vispārēju cienīšanu un ievērošanu attiecībā uz visiem bez dzimuma izšķirības,

ar šo vienojas par sekojošo:

1. pants

Katra Līgumslēdzēja Valsts piekrīt, ka ne laulības noslēgšana, ne laulības šķiršana starp kādu no tās pilsoņiem un ārzemnieku, ne vīra pilsonības maiņa laulības pastāvēšanas laikā neskars automātiski sievas pilsonību.

2. pants

Katra Līgumslēdzēja Valsts piekrīt, ka nekādas citas valsts pilsonības labprātīga pieņemšana, ko izdara kāds no tās pilsoņiem, ne kāda no tās pilsoņiem atteikšanās no savas pilsonības netraucēs šī pilsoņa sievai saglabāt savu pilsonību.

3. pants

1. Katra Līgumslēdzēja Valsts piekrīt, ka ārzemniece, kas sastāv laulībā ar kādu no tās pilsoņiem, var pēc sava lūguma pieņemt sava vīra pilsonību speciālā vienkāršotā naturalizācijas kārtībā. Šādas pilsonības piešķiršana var būt ierobežojumu objekts, kurus nosaka valsts drošības vai publiskās kārtības interesēs.

2. Katra Līgumslēdzēja Valsts piekrīt, ka šī Konvencija netiks interpretēta kā tāda, kas skar kādus likumus vai tiesu praksi, saskaņā ar kuriem ārzemniece, kas sastāv laulībā ar kādu no tās pilsoņiem, var likumīgi pēc sava lūguma pieņemt sava vīra pilsonību.

4. pants

1. Šo Konvenciju var parakstīt un ratificēt jebkuras valsts - Apvienoto Nāciju Organizācijas locekles vārdā, kā arī jebkuras citas valsts vārdā, kura ir vai pēc tam kļūs Apvienoto Nāciju Organizācijas jebkuras specializētas iestādes locekle vai kura ir vai pēc tam kļūs Starptautiskās Tiesas Statūta dalībniece, vai jebkuras citas valsts vārdā, kurai Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja nosūtīs uzaicinājumu.

2. Šī Konvencija ratificējama, un ratifikācijas dokumenti nododami glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

5. pants

1. Šai Konvencijai var pievienoties visas 4.panta 1.punktā minētās valstis.

2. Pievienošanās notiek, nododot dokumentu par pievienošanos glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

6. pants

1. Šī Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc sestā ratifikācijas dokumenta vai dokumenta par pievienošanos nodošanas glabāšanā.

2. Katrai valstij, kas ratificē šo Konvenciju vai pievienojas tai pēc sestā ratifikācijas dokumenta vai dokumenta par pievienošanos nodošanas glabāšanā, Konvencija stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc tam, kad šī valsts nodevusi glabāšanā savu ratifikācijas dokumentu vai dokumentu par pievienošanos.

7. pants

1. Šī Konvencija piemērojama attiecībā uz visām teritorijām bez pašpārvaldes, aizbildnībā esošām, koloniālām un citām teritorijām, kas neietilpst metropolē, par kuru starptautiskajām attiecībām atbildīga kāda no Līgumslēdzējām Valstīm; ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šī panta 2.punkta noteikumi, attiecīga Līgumslēdzēja Valsts parakstīšanas, ratifikācijas vai pievienošanas brīdī paziņo, attiecībā uz kādām metropolē neietilpstošām teritorijām šī Konvencija piemērojama ipso facto šādas parakstīšanas, ratifikācijas vai pievienošanas rezultātā.

2. Katrā gadījumā, kad kāda metropolē neietilpstoša teritorija netiek uzskatīta, ciktāl tas attiecas uz pilsonību, kā viens vesels ar metropoles teritoriju, un katrā gadījumā, kad, pamatojoties uz Līgumslēdzējas Valsts vai attiecīgas metropolē neietilpstošās teritorijas konstitucionālajiem likumiem vai praksi, šīs Konvencijas piemērošanai attiecībā uz šo teritoriju vajadzīga tās iepriekšēja piekrišana, Līgumslēdzējai Valstij jāveic pasākumi, lai iegūtu šīs metropolē neietilpstošās teritorijas nepieciešamo piekrišanu divpadsmit mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad šī Līgumslēdzēja Valsts parakstījusi Konvenciju, bet pēc šādas piekrišanas saņemšanas šī Līgumslēdzēja Valsts paziņo par to Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram. Šī Konvencija piemērojama attiecībā uz šādā paziņojumā minēto teritoriju vai teritorijām, sākot ar dienu, kad Ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu.

3. Pēc šī panta 2.punktā minētā divpadsmit mēnešu termiņa notecēšanas attiecīgas Līgumslēdzējas Valstis paziņo Ģenerālsekretāram par rezultātiem, kādi ir viņu konsultācijām ar tām metropolē neietilpstošajām teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām tās ir atbildīgas un kuru piekrišana šīs Konvencijas piemērošanai nav saņemta.

8. pants

1. Parakstot, ratificējot vai pievienojoties, jebkura valsts var izdarīt piezīmes jebkuram šīs Konvencijas pantam, izņemot 1. un 2. pantu.

2. Ja kāda valsts izdara piezīmi saskaņā ar šī panta 1. punktu, tad šī piezīme neskar Konvencijas obligāto raksturu attiecībās starp valsti, kas izdarījusi piezīmi, un citām Konvencijas dalībniecēm, izņemot to noteikumu vai tos noteikumus, uz kuriem attiecas šī piezīme. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo šīs piezīmes tekstu visām valstīm, kuras ir vai kļūs šīs Konvencijas dalībnieces. Jebkura valsts, kura ir vai pēc tam kļūs šīs Konvencijas dalībniece, var paziņot Ģenerālsekretāram par to, ka tā nav ar mieru uzskatīt, ka šī Konvencija to saista ar valsti, kas izdarījusi šo piezīmi. Šāds paziņojums jāsniedz deviņdesmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs paziņojis, attiecībā uz valstīm, kuras ir šīs Konvencijas dalībnieces, un skaitot no ratifikācijas dokumenta vai dokumenta par pievienošanos deponēšanas dienas, attiecībā uz valstīm, kuras vēlāk kļuvušas tās dalībnieces. Šāda paziņojuma gadījumā Konvencija nebūs spēkā starp valsti, kas sniegusi šādu paziņojumu, un valsti, kas izdarījusi piezīmi.

3. Katra valsts, kas izdarījusi piezīmi saskaņā ar šī panta 1.punktu, var pilnīgi vai daļēji ņemt to atpakaļ jebkurā laikā pēc tās pieņemšanas, iesniedzot paziņojumu uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra vārda. Šāds paziņojums stājas spēkā tā saņemšanas dienā.

9. pants

1. Jebkura Līgumslēdzēja Valsts var denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot rakstveida paziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram. Denonsācija stājas spēkā, kad pagājis gads kopš dienas, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šo paziņojumu.

2. Šī Konvencija zaudē spēku dienā, kad stājas spēkā denonsācija, kuras rezultātā šīs Konvencijas dalībnieču skaits kļūst mazāks par seši.

10. pants

Jebkurš strīds starp divām vai vairākām Līgumslēdzējām Valstīm attiecībā uz šīs Konvencijas interpretēšanu vai piemērošanu, kurš nav atrisināts sarunu ceļā, tiek nodots pēc jebkuras strīdu puses pieprasījuma atrisināšanai Starptautiskajā Tiesā, ja puses nevienosies par citu noregulēšanas veidu.

11. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo visām Apvienoto Nāciju Organizācijas loceklēm, kā arī šīs Konvencijas 4.panta 1.punktā minētajām valstīm, kuras nav tās locekles, par sekojošo:
a) par parakstīšanu un par ratifikācijas dokumentu saņemšanu saskaņā ar 4. pantu;
b) par dokumentu par pievienošanos saņemšanu saskaņā ar 5. pantu;
c) par šīs Konvencijas spēkā stāšanās dienu saskaņā ar 6. pantu;
d) par paziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar 8. pantu;
e) par paziņojumiem par denonsāciju, kas saņemti saskaņā ar 9.panta 1.punktu;
f) par to, ka Konvencija zaudē spēku saskaņā ar 9.panta 2.punktu.

12. pants

1. Šī Konvencija, kuras angļu, spāņu, ķīniešu, krievu un franču teksti ir vienādi autentiski, tiek nodota glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvā.

2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs nosūta šīs Konvencijas apliecinātus norakstus visām valstīm - Apvienoto Nāciju Organizācijas loceklēm, kā arī 4.panta 1.punktā minētajām valstīm, kas nav tās locekles.


To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgu valdību pienācīgā kārtā pilnvaroti, parakstīja šo Konvenciju, kas atklāta parakstīšanai Ņujorkā, tūkstoš deviņi simti piecdesmit septītā gada 20.februārī.