Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām fakultatīvais protokolsŠā Protokola dalībvalstis, ievērodamas, ka Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (turpmāk tekstā - Pakts) mērķu sasniegšanas un tā noteikumu īstenošanas nolūkā būtu lietderīgi Cilvēktiesību komitejai (turpmāk tekstā - Komiteja), kas nodibināta saskaņā ar Pakta IV daļu, dot iespēju pieņemt un izskatīt Protokolā paredzētajā kārtībā atsevišķu personu iesniegumus par to, ka tās kļuvušas par upuriem šajā Paktā minēto tiesību pārkāpumiem, vienojās:

1. pants

Pakta dalībvalsts, kas kļūst par šā Protokola dalībvalsti, atzīst Komitejas kompetenci pieņemt un izskatīt iesniegumus no šīs valsts jurisdikcijā esošajām personām, kuras apgalvo, ka kļuvušas par upuri kādas Paktā noteiktās tiesības pārkāpumam, ko veikusi dalībvalsts. Komiteja nepieņem nevienu iesniegumu, ja tas attiecas uz Pakta dalībvalsti, kura nav šā Protokola dalībvalsts.

2. pants

Personas, kuras apgalvo, ka ir pārkāptas kādas no Paktā nosauktajām viņu tiesībām, un kuras izsmēlušas visas tām savā valstī pieejamās tiesību aizsardzības sistēmas, var iesniegt Komitejai izskatīšanai rakstveida iesniegumu saskaņā ar 1.panta noteikumiem.

3. pants

Ikvienu saskaņā ar šo Protokolu iesniegto iesniegumu Komiteja var atzīt par nepieņemamu, ja tas ir anonīms vai ja Komiteja uzskata, ka tiek ļaunprātīgi izmantotas tiesības iesniegt šādu iesniegumu, vai ja iesniegums nav saskaņā ar Pakta noteikumiem.

4. pants

1. Komiteja, ievērojot 3.panta noteikumus, par ikvienu atbilstoši Protokolam iesniegto iesniegumu ziņo šā Protokola dalībvalstij, kura tiek apsūdzēta kādā Pakta noteikuma pārkāpumā.

2. Valsts, kas saņēmusi šādu paziņojumu, sešu mēnešu laikā iesniedz Komitejai rakstveida paskaidrojumu vai paziņojumu, kurā izskaidrots attiecīgais jautājums un norādīti iespējamie pasākumi, kurus šī valsts varētu veikt.

5. pants

1. Saskaņā ar šo Protokolu saņemtos iesniegumus Komiteja izskata, ņemot vērā visu rakstveida informāciju, kuru tai iesniegusi konkrētā persona un attiecīgā dalībvalsts.

2. Komiteja neizskata nevienas personas iesniegumu, pirms tā nav pārliecinājusies par to, ka:
a) šis pats jautājums netiek izskatīts saskaņā ar citu starptautiskās izmeklēšanas vai noregulēšanas kārtību;
b) konkrētā persona ir izsmēlusi visas tai savā valstī pieejamās tiesību aizsardzības sistēmas. Šis noteikums nav spēkā gadījumos, kad šādu iespēju izmantošana tiek nepamatoti atlikta.

3. Šajā Protokolā paredzētajā kārtībā iesniegtos iesniegumus Komiteja izskata slēgtās sēdēs

4. Savus apsvērumus Komiteja paziņo attiecīgajai dalībvalstij un konkrētajai personai.

6. pants

Komiteja Pakta 45.pantā paredzētajā ikgadējā pārskata ziņojumā sniedz īsu pārskatu par savu darbību saskaņā ar šo Protokolu.

7. pants

Iekams nav sasniegti mērķi, kas izvirzīti Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1960.gada 14.decembrī pieņemtajā 1514.(XV) rezolūcijā attiecībā uz deklarāciju Par neatkarības piešķiršanu koloniālajām zemēm un tautām, šā Protokola noteikumi nekādā ziņā neierobežo sūdzības iesniegšanas tiesības, kādas šīm tautām garantētas Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos un Apvienoto Nāciju Organizācijas un tās specializēto institūciju starptautiskajās konvencijās un dokumentos.

8. pants

1. Šo Protokolu var parakstīt ikviena valsts, kas parakstījusi Paktu.

2. Šis Protokols jāratificē ikvienai valstij, kas ratificējusi Paktu vai pievienojusies tam. Ratifikācijas raksti jānodod glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

3. Šim Protokolam var pievienoties ikviena valsts, kas ratificējusi Paktu vai pievienojusies tam.

4. Pievienošanās stājas spēkā pēc tam, kad pievienošanās dokuments nodots Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram glabāšanā.

5. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs par katra ratifikācijas raksta vai pievienošanās dokumenta nodošanu glabāšanā informē visas valstis, kas parakstījušas šo Protokolu vai pievienojušās tam.

9. pants

1. Saskaņā ar kārtību, kādā stājās spēkā Pakts, šis Protokols stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram nodots glabāšanā desmitais ratifikācijas raksts vai pievienošanās dokuments.

2. Katrā valstī, kas ratificē šo Protokolu vai pievienojas tam pēc desmitā ratifikācijas raksta vai pievienošanās dokumenta nodošanas glabāšanā, šis Protokols stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad šī valsts nodevusi glabāšanā savu ratifikācijas rakstu vai pievienošanās dokumentu.

10. pants

Šā Protokola noteikumi attiecas uz visām federatīvo valstu daļām bez jebkādiem ierobežojumiem vai izņēmumiem.

11. pants

1. Ikviena šā Protokola dalībvalsts var ierosināt grozījumus un iesniegt tos Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. Ģenerāl-sekretārs savukārt nosūta ierosinātos grozījumus šā Protokola dalībvalstīm un lūdz paziņot, vai tās vēlas sasaukt dalībvalstu konferenci, lai izskatītu šos grozījumus un balsotu par tiem. Ja vismaz trešdaļa dalībvalstu izsakās par šādas konferences sasaukšanu, ģenerālsekretārs sasauc minēto konferenci Apvienoto Nāciju Organizācijas vadībā. Jebkurš grozījums, kuru pieņem vairākums dalībvalstu, kas piedalās šajā konferencē un balsošanā, jāiesniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajai Asamblejai apstipri-nāšanai.

2. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos apstiprinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja un pieņēmušas vismaz divas trešdaļas šā Protokola dalībvalstu saskaņā ar to konstitucionālajām prasībām.

3. Pēc grozījumu stāšanās spēkā tie ir obligāti dalībvalstīm, kas tos pieņēmušas. Pārējām dalībvalstīm ir obligāti šā Protokola noteikumi un visi iepriekšējie grozījumi, ko tās pieņēmušas.

12. pants

1. Ikviena dalībvalsts var jebkurā laikā šo Protokolu denonsēt, rakstveidā paziņojot par to Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. Denonsācija stājas spēkā pēc trim mēnešiem no dienas, kad šo paziņojumu saņēmis ģenerālsekretārs.

2. Denonsācija neietekmē šā Protokola noteikumu turpmāku piemērošanu jebkuram iesniegumam, kas līdz denonsācijas spēkā stāšanās dienai iesniegts saskaņā ar 2.pantu.

13. pants

Neatkarīgi no paziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar šā Protokola 8.panta 5.punktu, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs informē visas Pakta 48.panta 1.punktā minētās valstis par:
a) šā Protokola parakstīšanu, ratifikāciju un pievienošanos tam saskaņā ar 8.pantu;
b) šā Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 9.pantu un jebkura grozījuma spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 11.pantu;
c) šā Protokola denonsāciju saskaņā ar 12.pantu.

14. pants

1. Šis Protokols, kura teksti angļu, spāņu, ķīniešu, krievu un franču valodā ir vienlīdz autentiski, nododams glabāšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvā.

2. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs nosūta apliecinātas šā Protokola kopijas visām Pakta 48.pantā minētajām valstīm.