Konvencija par Apvienoto Nāciju Organizācijas privilēģijām un imunitātēm


Pieņemta 1946. gada 13. februārī


Kā to paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 104. pants, Apvienoto Nāciju Organizācija katras tās Dalībvalsts teritorijā bauda tādu juridisko tiesībspēju, kāda varētu būt nepieciešama tās funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai,

Kā to paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 105. pants, Apvienoto Nāciju Organizācija katras tās Dalībvalsts teritorijā bauda tādas privilēģijas un imunitātēs, kādas ir nepieciešamas tās mērķu sasniegšanai un arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu pārstāvji un Apvienoto Nāciju Organizācijas amatpersonas bauda tādas privilēģijas un imunitātes, kādas ir nepieciešamas ar Apvienoto Nāciju Organizāciju saistīto funkciju neatkarīgai izpildei.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ar 1946. gada 13. februārī pieņemto rezolūciju Ģenerālā Asambleja apstiprina sekojošo Konvenciju un piedāvā visām Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstīm pievienoties šai Konvencijai.


I NODAĻA
JURIDISKĀ PERSONA

1. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijai ir juridiskās personas tiesības.
Tā var:
a) slēgt līgumus;
b) iegūt īpašumā un atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu;
c) ierosināt lietas tiesā.

II NODAĻA
ĪPAŠUMS, FONDI UN AKTĪVI

2. pants

Apvienoto Nāciju Organizācija, tās īpašums un aktīvi, lai kur un kā valdījumā tie atrastos, bauda imunitāti attiecībā uz jebkādām juridiskām darbībām, izņemot, ja pati Apvienoto Nāciju Organizācija noteikti ir atteikusies no imunitātēm kādā konkrētā gadījumā. Tomēr tiek pieņemts, ka jebkura atteikšanās no imunitātes nav attiecināma uz tiesu izpilddarbiem.

3. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas telpas ir neaizskaramas. Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašums un aktīvi, lai kur un kā valdījumā tie atrastos, nevar tikt pārmeklēti, rekvizēti, konfiscēti, ekspropriēti vai kā citādi traucēti ar izpildu, administratīvām, tiesas, likumdošanas vai jebkurām citām darbībām.

4. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvi, kā arī visi tai piederošie vai tās rīcībā esošie dokumenti ir neaizskarami neatkarīgi no to atrašanās vietas.

5. pants

Nebūdama ierobežota ar finansu kontroli, noteikumiem vai jebkura veida moratoriju:
a) Apvienoto Nāciju Organizācija var turēt fondus, zeltu vai jebkuru valūtu un rīkoties ar rēķiniem jebkurā valūtā;
b) Apvienoto Nāciju Organizācija bez ierobežojumiem var pārvest savus fondus, zeltu un valūtu no vienas valsts uz otru vai arī vienas valsts robežās, kā arī konvertēt jebkuru tai piederošo valūtu jebkurā citā valūtā.

6. pants

Realizējot 5. pantā paredzētās tiesības, Apvienoto Nāciju Organizācija pienācīgi ievēro jebkuru priekšrakstu no jebkuras tās Dalībvalsts Valdības puses, ciktāl Apvienoto Nāciju Organizācija atzīst, ka šādu priekšrakstu ievērošana var notikt, nekaitējot tās interesēm.

7. pants

Apvienoto Nāciju Organizācija, tās aktīvi, ienākumi un cits īpašums:
a) tiek atbrīvots no visiem tiešajiem nodokļiem; tomēr tiek pieņemts, ka Apvienoto Nāciju Organizācija neprasīs atbrīvojumu no tādiem nodokļiem, kas pēc būtības ir samaksa par sniegto komunālo pakalpojumu;
b) tiek atbrīvoti no muitas nodevām, importa un ekporta ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz precēm, ko importē vai eksportē Apvienoto Nāciju Organizācijas oficiālai lietošanai. Tomēr tiek pieņemts, ka tās preces, kas ir importētas saskaņā ar šiem izņēmumiem, netiks pārdotas tajā valstī, kurā tās ir ievestas, citādi nekā saskaņā ar šīs valsts Valdības akceptētiem noteikumiem;
c) tiek atbrīvoti no muitas nodevām, importa un eksporta ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz tās publikācijām.

8. pants

Lai gan, kā likums, Apvienoto Nāciju Organizācija neprasa atbrīvojumu no akcīzes nodokļa un nodevas, kas, pārdodot kustamo vai nekustamo īpašumu, ir iekļauti pirkšanas cenā, neskatoties uz to, tajos gadījumos, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas oficiālai lietošanai pērk nozīmīgu īpašumu, kas ir aplikts vai kam jābūt apliktam ar nodokli vai nodevu, Apvienoto Nāciju Organizācija katru reizi, kad tas ir iespējams, veiks attiecīgus administratīvus pasākumus, lai atbrīvotu no nodevas vai nodokļa maksāšanas vai lai atmaksātu jau samaksāto summu.

III NODAĻA
SAKARU LĪDZEKĻI

9. pants

Attiecībā uz saviem oficiālajiem sakaru līdzekļiem ApvienotoNāciju Organizācija katras tās Dalībvalsts teritorijā bauda ne mazāklabvēlīgus apstākļus kā tie, ko šīs Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalsts Valdība piedāvā jebkurai citai Valdībai, tai skaitā arī todiplomātiskajām pārstāvniecībām attiecībā uz prioritāti, tarifiem un maksu par pasta sūtījumiem, telegrammām, radiogrammām, telefoto, telefonu un citiem sakaru līdzekļiem, kā arī attiecībā uz tarifiem, kas noteikti informācijas nodošanai presē un radio. Apvienoto Nāciju Organizācijas korespondence un paziņojumi nepakļaujas cenzūrai.

10. pants

Apvienoto Nāciju Organizācija ir tiesīga izmantot šifrus un nosūtīt un saņemt korespondenci, izmantojot kurjerus un pasta somas, kas bauda tādas pašas privilēģijas kā diplomātiskie kurjeri un diplomātiskās pasta somas.

IV NODAĻA
APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS DALĪBVALSTU PĀRSTĀVJI

11. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu pārstāvjiem tās galvenajās un papildinstitūcijās, konferencēs, ko tā organizē, veicot savas oficiālās funkcijas, kā arī ceļojot no un uz tikšanās vietu, tiek piešķirtas šādas privilēģijas un imunitātes:
a) imunitāte attiecībā uz personīgo arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas arestu, kā arī visa veida tiesas procesu imunitāte attiecībā uz visu teikto, rakstīto, kā arī visām viņu kā pārstāvju veiktajām darbībām;
b) visu materiālu un dokumentu neaizsakaramība;
c) tiesības lietot šifru un saņemt korespondenci ar kurjeru vai pasta somu;
d) atbrīvojums attiecībā uz viņiem un viņu laulātajiem no imigrācijas ierobežojumiem, ārvalstnieku reģistrācijas un valsts dienesta tajā valstī, kurā tie pagaidām uzturas vai kuras teritoriju tie šķērso, izpildot savus oficiālos uzdevumus;
e) tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz naudas vai valūtas maiņu, kādi tiek piešķirti ārvalstu valdību pārstāvjiem, kas atrodas pagaidu dienesta komandējumā;
f) tādas pašas imunitātes un atvieglojumus attiecībā uz personīgo bagāžu, kādas tiek piešķirtas diplomātiskajiem pārstāvjiem;
g) citas privilēģijas, imunitātes un atvieglojumus, kas nav pretrunā ar iepriekšminētajām un kuras bauda diplomātiskie pārstāvji, izņemot tiesības prasīt atbrīvojumu no muitas nodevas attiecībā uz precēm (ja tās nav viņu personīgās bagāžas daļa) un no akcīzes nodokļa vai nodevas attiecībā uz pirkumiem.

12. pants

Lai nodrošinātu pilnīgu vārda brīvību un neatkarību, izpildot oficiālos uzdevumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu pārstāvji tās galvenajās un papildinstitūcijās un konferencēs, ko tā organizē, turpina baudīt tiesas procesa imunitāti attiecībā uz visu teikto, rakstīto, kā arī visām viņu darbībām, kas veiktas, izpildot oficiālu uzdevumu, neskatoties uz to, ka persona, kura bauda šo imunitāti, vairs nav Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalsts pārstāvis.

13. pants

Kad aplikšana ar jebkādiem nodokļiem ir atkarīga no dzīvesvietas, laika periods, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu pārstāvji tās galvenajās un papildinstitūcijās un konferencēs, ko tā organizē, atrodas valstī savu oficiālo uzdevumu izpildei, netiek ieskaitīts uzturēšanās laikā.

14. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu pārstāvjiem privilēģijas un imunitātes netiek piešķirtas to personīgam labumam, bet, lai nodrošinātu to funkciju, kas saistītas ar darbu Apvienoto Nāciju Organizācijā, neatkarīgu izpildi. Tādēļ Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstīm ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atteikties no sava pārstāvja imunitātēm katrreiz, kad šādas imunitātes traucē taisnīguma īstenošanai un kad šāda atteikšanās ir iespējama, nekaitējot tam mērķim, kura realizācijai imunitāte tika piešķirta.

15. pants

11., 12. un 13. pantu noteikumi netiek piemēroti attiecībās starp pārstāvi un valsti, kuras pilsonis viņš ir vai kuras pārstāvis viņš ir, vai ir bijis.

16. pants

Ar jēdzienu "pārstāvis" šajā pantā saprot visus delegātus, to vietniekus, padomniekus, tehniskos ekspertus un delegācijas sekretārus.

V NODAĻA
AMATPERSONAS

17. pants

Ģenerālsekretārs nosaka to amatpersonu kategorijas, attiecībā uz kurām tiek piemēroti šī panta un VII panta noteikumi. Šo sadalījumu kategorijās Ģenerālsekretārs iesniedz Ģenerālajai Asamblejai, kas par to paziņo visām Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu Valdībām. To amatpersonu vārdi, kas ir iekļautas šajās kategorijās, periodiski tiek darīti zināmi Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu Valdībām.

18. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas amatpersonas:
a) nepakļaujas tiesas jurisdikcijai attiecībā uz teikto vai rakstīto un attiecībā uz visām darbībām, ko tās veikušas kā amatpersonas;
b) tiek atbrīvotas no nodokļiem attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas izmaksātajām algām un atalgojumiem;
c) tiek atbrīvotas no valsts dienesta pienākumiem;
d) kopā ar laulāto un no viņiem atkarīgajiem radiniekiem tiek atbrīvotas no visiem imigrācijas ierobežojumiem un ārvalstnieku reģistrācijas;
e) bauda tās pašas privilēģijas attiecībā uz valūtas maiņu, kādas bauda pie attiecīgās Valdības akreditēto diplomātisko misiju sastāvā esošās tāda paša ranga amatpersonas;
f) kopā ar laulāto un no viņiem atkarīgajiem radiniekiem bauda tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz repatriāciju, kādi ir diplomātiskajiem pārstāvjiem starptautiskās krīzes laikā;
g) ir tiesīgas, nemaksājot nodokļus, ievest mēbeles un īpašumu, pirmoreiz stājoties savā amatā attiecīgajā valstī.

19. pants

Papildus 18. pantā minētajām privilēģijām un imunitātēm, Ģenerālsekretārs un visi Ģenerālsekretāra palīgi attiecībā uz sevi, saviem laulātajiem un nepilngadīgajiem bērniem bauda privilēģijas un imunitātes, izņēmumus un atvieglojumus, kādas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām bauda diplomātiskie pārstāvji.

20. pants

Amatpersonām privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Apvienoto Nāciju Organizācijas interesēs nevis to personīgam labumam. Ģenerālsekretāram ir tiesības un pienākums atteikties no jebkurai amatpersonai piešķirtajām imunitātēm tajos gadījumos, kad, pēc viņa domām, šādas imunitātes traucē taisnīguma īstenošanai un kad šāda atteikšanās ir iespējama, nekaitējot Apvienoto Nāciju Organizācijas interesēm. Attiecībā uz Ģenerālsekretāru tiesības atteikties no imunitātes ir Drošības Padomei.

21. pants

Apvienoto Nāciju Organizācija pastāvīgi sadarbojas ar tās Dalībvalstu institūcijām ar mērķi nodrošināt pienācīgu taisnīguma īstenošanu, policijas priekšrakstu ievērošanu un jebkādas šajā pantā minēto privilēģiju, imunitāšu un atvieglojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu.

VI NODAĻA
EKSPERTI KOMANDĒJUMOS APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS LIETĀS

22. pants

Eksperti (citi, nevis tās amatperonas, uz kurām attiecas V nodaļa), izpildot Apvienoto Nāciju Organizācijas dotos uzdevumus, bauda tādas pašas privilēģijas un imunitātes, kādas ir nepieciešamas to funkciju neatkarīgai izpildei komandējumu laikā, ieskaitot laiku, kas patērēts braucienam komandējuma sakarā:
a) imunitāti attiecībā uz personīgo arestu vai aizturēšanu un personīgās bagāžas arestu;
b) visa veida tiesas procesu imunitāti attiecībā uz visu teikto, rakstīto, kā arī visām viņu darbībām, kas veiktas, izpildot oficiālu uzdevumu. Šī tiesas procesa imunitāte turpina pastāvēt pat pēc tam, kad persona, kura bauda šo imunitāti, vairs nav komandējumā sakarā ar darbu Apvienoto Nāciju Organizācijā;
c) visu materiālu un dokumentu neaizskaramību;
d) tiesības sakariem ar Apvienoto Nāciju Organizāciju izmantot šifrus un saņemt papīrus vai korespondenci ar kurjeru vai pasta somu;
e) tādus pašus atvieglojumus attiecībā uz naudas vai valūtas maiņu, kādi tiek piešķirti ārvalstu valdību pārstāvjiem, kas atrodas pagaidu dienesta komandējumā;
f) tādas pašas imunitātes un atvieglojumus attiecībā uz personīgo bagāžu, kādas tiek piešķirtas diplomātiskajiem pārstāvjiem.

23. pants

Ekspertiem privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Apvienoto Nāciju Organizācijas interesēs, nevis ekspertu personīgam labumam. Ģenerālsekretāram ir tiesības un pienākums atteikties no ekspertam piešķirtajām imunitātēm tajos gadījumos, kad, pēc viņa domām, šādas imunitātes traucē taisnīguma īstenošanai un kad šāda atteikšanās ir iespējama, nekaitējot Apvienoto Nāciju Organizācijas interesēm.

VII NODAĻA
APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS CAURLAIDES

24. pants

Apvienotās Nācijas Organizācija savām amatpersonām var izsniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaides. Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstu Valdības pieņem un atzīst šīs caurlaides kā likumīgu ceļošanas dokumentu, pie tam tiek ņemti vērā 25.panta noteikumi.

25. pants

Lūgums par vīzas izsniegšanu (tajos gadījumos, kad vīza ir nepieciešama), ko izteikusi persona, kurai ir Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaide, ja šāds lūgums tiek pamatots ar apliecinājumu, ka persona ceļo tās uzdevumā, tiek izskatīts pēc iespējas īsākā laikā. Bez tam, šādām personām tiek piešķirti atvieglojumi ātrākai ceļošanai.

26. pants

Atvieglojumi, kas atbilst 25. pantā minētajiem, tiek piešķirti ekspertiem un citām personām, kurām, lai arī nav Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaides, ir pierādījumi, ka tās ceļo Apvienoto Nāciju Organizācijas darīšanās.

27. pants

Ģenerālsekretārs, Ģenerālsekretāra palīgi un direktori, kas ceļo ar Apvienoto Nāciju Organizācijas caurlaidēm tās darīšanās, bauda tādus pašus atvieglojumus kā diplomātiskie pārstāvji.

28. pants

Šīs nodaļas noteikumi var tikt piemēroti arī specializēto aģentūru attiecīgajām amatpersonām, ja saskaņā ar Statūtu 63. pantu noslēgtais līgums par attiecību nodibināšanu to paredz.

VIII NODAĻA
STRĪDU ATRISINĀŠANA

29. pants

Apvienoto Nāciju Organizācija nosaka kārtību, kādā tiek atrisināti:
a) strīdi, kas rodas sakarā ar līgumiem, kuros Apvienoto Nāciju Organizācija ir viena no pusēm, vai citu strīdu saistībā ar privāttiesībām;
b) strīdi, kas skar kādu Apvienoto Nāciju Organizācijas amatpersonu, kura sakarā ar savu oficiālo amatu bauda imunitāti, ja vien Ģenerālsekretārs nav atteicies no šīs imunitātes.

30. pants

Jebkuras domstarpības, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo Konvenciju, tiek nodotas izskatīšanai Starptautiskajai Tiesai, izņemot tos gadījumus, kad puses vienojas šīs domstarpības atrisināt citādā ceļā. Ja domstarpības rodas starp Apvienoto Nāciju Organizāciju no vienas puses un tās Dalībvalsti no otras puses, tad saskaņā ar Statūtu 96. pantu un Tiesas Nolikuma 65. pantu tiek pieprasīts konsultatīvs slēdziens par jebkuru skarto juridisko jautājumu. Tiesas slēdzienu puses atzīst par izšķirošu.

NOSLĒGUMA SADAĻA

31. pants

Šai Konvencijai var pievienoties jebkura Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalsts.

32. pants

Pievienošanās notiek, deponējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram pievienošanās instrumentu, pie kam attiecībā uz katru atsevišķo Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalsti Konvencija stājas spēkā dienā, kad tiek deponēts katrs atsevišķais pievienošanās instruments.

33. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs informē visas Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstis par katra pievienošanās instrumenta deponēšanu.

34. pants

Tiek pieņemts, ka, ja kādas Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalsts vārdā tiek deponēts pievienošanās instruments, šī Dalībvalsts var saskaņā ar tās likumiem izpildīt šīs Konvencijas noteikumus.

35. pants

Attiecībās starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un katru tās Dalībvalsti, kas ir deponējusi pievienošanās instrumentu, šī Konvencija ir spēkā tik ilgi, kamēr šī Dalībvalsts paliek Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalsts vai arī tik ilgi, kamēr Ģenerālā Asambleja neapstiprina pārskatītu vispārējo Konvenciju un attiecīgā Dalībvalsts nepievienojas šādai pārskatītai Konvencijai.

36. pants

Ģenerālsekretārs ar jebkuru Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalsti vai jebkurām tās Dalībvalstīm var noslēgt papildus vienošanos, kas regulē šīs Konvencijas noteikumus, ciktāl tie attiecas uz šo Apvienoto Nācijas Organizācijas Dalībvalsti vai šīm Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstīm. Jebkurā gadījumā, šādas papildus vienošanās jāapstiprina Ģenerālai Asamblejai.