Eiropas konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu 2.protokols


Valstis, kas parakstījušas šo Protokolu pie Eiropas Konvencijas "Par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu",kas parakstīta 1987.gada 26.novembrī Strasbūrā, (turpmāk- Konvencija),

Pārliecinātas
par Eiropas Komitejas par spīdzināšanas vai necilvēcīgas un pazemojošas rīcības novēršanu (turpmāk - Komiteja) locekļu atkārtotas ievēlēšanas lietderību;

Apsverot
nepieciešamību noteikt kārtību dalības atjaunošanai Komitejā,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Izteikt 5.panta 3.daļas otro teikumu šādā redakcijā:
"Viņi var tikt atkārtoti ievēlēti divas reizes".

2. Konvencijas 5.pants ir jāpapildina ar sekojošu 4. un 5.daļu:

"(4) Lai iespēju robežās nodrošinātu, ka puse no Komitejas locekļu sastāva nomainās ik pēc diviem gadiem, Ministru Komiteja pirms uzsāk nākošās vēlēšanas var nolemt, ka pilnvaru termiņš vai termiņi vienam vai vairākiem ievēlamajiem locekļiem var būt četri gadi, bet tas nedrīkst būt ilgāks par sešiem un īsāks par diviem gadiem."

"(5) Gadījumos par vairāk nekā vienu pilnvaru laiku un, kad Ministru Komiteja piemēro šī panta 4.daļu, pilnvaru termiņus noskaidro ar izlozes palīdzību, ko veic Ģenerālsekretārs tūlīt pēc locekļu ievēlēšanas."

2. pants

1. Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai valstīm, kuras ir parakstījušas vai pievienojušās Konvencijai, izsakot savu piekrišanu būt saistītām:
a) to parakstot bez iebildumiem par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;
b) ar parakstu, kurš ir pakļauts ratifikācijai, pieņemšanai vai apstiprināšanai, kam seko ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana.

2. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti ir jāiesniedz Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

3. pants

Protokols stājas spēkā ceturtā mēneša pirmajā dienā no dienas, kad visas Konvencijas dalībvalstis būs izteikušas savu vēlmi uzskatīt to par saistošu saskaņā ar 2.panta nosacījumiem.

4. pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm un citām valstīm, kas ir Konvencijas dalībvalstis par:
a) katru parakstīšanu;
b) katru dokumentu, kas tiek iesniegts par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;
c) šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 3.pantu;
d) jebkuru citu lēmumu, pieteikumu vai paziņojumu, kas attiecas uz šo Protokolu.


Apliecinot iepriekšminēto, apakšā parakstījušās, un attiecīgi uz to pilnvarotas, personas ir parakstījušas šo Protokolu.

Parakstīts Strasbūrā 1993.gada 4.novembrī, angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā eksemplārā, kurš tiek nodots glabāšanā Eiropas Padomes arhīvos. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nosūta apliecinātas kopijas visām Eiropas Padomes dalībvalstīm.