Eiropas kultūras konvencija


Parakstīta 1954. gada 19. decembrī

Valdības - Eiropas Padomes locekles,

paraksta šo konvenciju,

ņemot vērā
, ka Eiropas Padomes mērķis ir sasniegt vēl lielāku vienotību starp tās locekļiem, tai skaitā, ar nolūku aizsargāt un īstenot ideālus un principus, kas ir to kopējs mantojums;

ņemot vērā
, ka šī mērķa sasniegšana veicinātu lielāku sapratni starp Eiropas tautām;

ņemot vērā
, ka, lai sasniegtu šo mērķi, būtu vēlams noslēgt ne tikai divpusējus kultūras līgumus starp Padomes locekļiem, bet arī vadīties no kopīgas rīcības politikas, kurai jāaizstāv un jāveicina Eiropas kultūras attīstība;

pieņemot lēmumu noslēgt vispārēju Eiropas Kultūras Konvenciju, kas vērsta uz to, lai dalībvalstu un to citu Eiropas valstu,kas var tai pievienoties, pilsoņi apgūtu citu valstu valodas, vēsturi un kultūru, un tām kopīgo kultūru - ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse veiks nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu un veicinātu Eiropas kultūras mantojumā sava nacionālā ieguldījuma attīstību.

2. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse iespēju robežās:
a) rūpēsies, lai tās pilsoņi apgūtu citu Līgumslēdzēju Pušu valodu, vēsturi un kultūru un nodrošinās citām Pusēm iespējas attīstīt šādas mācības tās teritorijā,
b) centīsies atbalstīt savas valodas vai valodu, vēstures un kultūras apgūšanu citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijā un nodrošinās iespējas attiecīgo Līgumslēdzēja Pušu pilsoņiem veikt šādas mācības tās teritorijā.

3. pants

Līgumslēdzējas puses Eiropas Padomes ietvaros savstarpēji konsultēsies, lai veiktu Eiropas valstīm interesējošus kultūras pasākumus.

4. pants

Katra Līgumslēdzēja puse, pēc iespējas, atbalsta personu, kā arī priekšmetu, kuriem ir kultūras vērtība, pārvietošanos un apmaiņu, lai īstenotu 2.un 3.pantā paredzētos noteikumus.

5. pants

Katra Līgumslēdzēja puse uzskata par kopīgā Eiropas kultūras mantojuma neatņemamu sastāvdaļu savā pārziņā esošos priekšmetus, kuriem ir Eiropas nozīmes kultūras vērtība, un veiks nepieciešamo darbību, lai to aizsargātu un garantēs to saprātīgu pieejamību.

6. pants

1. Priekšlikumi par dotās Konvencijas noteikumu pielietošanu un jautājumi, kas saistīti ar tās interpretāciju, tiks izskatīti Eiropas Padomes kultūras ekspertu komitejas sēdēs.

2. Jebkura valsts, kas nav Eiropas Padomes locekle, un kas pievienojusies dotajai Konvencijai saskaņā ar 9.panta 4.punktu, var apstiprināt pārstāvi vai pārstāvjus sēdēs, kas paredzētas iepriekšējā punktā.

3. Secinājumi, kuri radušies dotā panta pirmajā punktā paredzētajās sēdēs, tiks iesniegti ieteikumu veidā Eiropas Padomes Ministru Komitejai, ja vien tie nav saistīti ar lēmumiem, kas ir Kultūras ekspertu komitejas kompetencē ar administratīvu raksturu un neprasa papildus izdevumus.

4. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs nosūta Padomes locekļiem un šai Konvencijai pievienojušos valstu valdībām jebkurus lēmumus, kurus varētu pieņemt vai Ministru Komiteja, vai arī Kultūras ekspertu Komiteja.

5. Katra Līgumslēdzēja puse nozīmētā laikā darīs zināmu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram par jebkuru darbību, ko tā varētu veikt, lai īstenotu dotās Konvencijas noteikumus saskaņā ar Ministru Komiteju vai Kultūras ekspertu Komitejas lēmumiem.

6. Gadījumā, ja kādi priekšlikumi attiecībā uz dotās Konvencijas pielietojumu interesē tikai ierobežotu skaitu Līgumslēdzēja Pušu, šos priekšlikumus saskaņā ar 7.panta noteikumiem var izskatīt sīkāk, ar noteikumu, ka tā īstenošanai nebūs nepieciešami papildus izdevumi no Eiropas Padomes puses.

7. pants

Gadījumā, ja dotās Konvencijas mērķu īstenošanai divas vai vairāk Līgumslēdzējas Puses vēlas organizēt Eiropas Padomes galvenajā mītnē citas apspriedes papildus tām, kas minētas 6.panta 1.punktā, Padomes ģenerālsekretārs sniedz tām administratīvu atbalstu, kas varētu būt nepieciešams.

8. pants

Dotajā Konvencijā nekas netiek uzskatīts kā aizskarošs

a) jebkuru spēkā esošu divpusīgu kultūras līgumu nolikumu, ko varētu parakstīt jebkura no Līgumslēdzēja Pusēm, vai tāds, kas uzskata par nevēlamu noslēgt jebkuru šādu līgumu jebkurai Līgumslēdzēja Pusei, vai

b) jebkuras personas pienākumu ievērot jebkuras Līgumslēdzējas Puses teritorijā esošos likumus vai nolikumus, kuri attiecas uz ārzemnieku iebraukšanu, uzturēšanos un izbraukšanu.

9. pants

1. Dotā Konvencija būs atklāta Eiropas Padomes locekļu parakstīšanai. Tai jātiek ratificētai un ratifikācijas akti tiek iesniegti Eiropas Padomes ģenerālsekretāra glabāšanā.

2. Tiklīdz kā trīs Valdības parakstījušas Konvenciju un ir iesniegušas savus ratifikācijas aktus, Konvencija stājas spēkā šo Valdību starpā.

3. Tām Valdībām, kas paraksta Konvenciju un vēlāk to ratificē, Konvencija stājas spēkā ar tās ratificēšanas brīdi.

4. Eiropas Padomes Ministru Komiteja var vienbalsīgi izlemt uzaicināt jebkuru Eiropas valsti, kas nav Eiropas Padomes locekle, pievienoties dotajai Konvencijai uz tādiem noteikumiem, kurus tā uzskata par piemērotiem. Tādā kārtībā uzaicinātā valsts var pievienoties Konvencijai, nododot Eiropas Padomes ģenerālsekretāra glabāšanā savus pievienošanās aktus. Šāda pievienošanās stājas spēkā ar dotā dokumenta saņemšanu.

5. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs informēs visas Padomes locekles un visas valstis, kas pievienojušās Konvencijai par visu ratifikācijas un pievienošanās aktu iesniegšanu.

10. pants

Jebkura Līgumslēdzēja Puse var noteikt tās teritorijas, uz kurām attieksies dotās Konvencijas noteikumi, deklarāciju Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, ko ģenerālsekretārs vēlāk izsūtīs Līgumslēdzēja Pusēm.

11. pants

1. Jebkura Līgumslēdzēja Puse var denonsēt doto Konvenciju jebkurā laikā pēc tam, kad tā bijusi spēkā piecus gadus, paziņojot to Eiropas Padomes ģenerālsekretāram rakstiskā veidā, kurš savukārt informēs citas Līgumslēdzēja Puses.

2. Šāda denonsēšana stāsies spēkā attiecīgajai Līgumslēdzēja Pusei sešus mēnešus kopš Eiropas Padomes ģenerālsekretārs saņēmis denonsēšanas dokumentu.