Protokols ar Eiropas sociālās hartas labojumiemEiropas Padomes dalibvalstis, kas ir parakstījušas šo Protokolu ar Eiropas Sociālās Hartas labojumiem, kas tika atklāta parakstīšanai Turīnā 1961. gada 18. oktobrī (turpmāk - Harta),

Apņemoties
veikt vairākus pasākumus, lai uzlabotu Hartas efektivitāti, un it īpaši tās uzraudzības mehānisma funkcionēšanu;

Tādējādi uzskatot par vēlamu labot zināmus Hartas nosacījumus,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Hartas 23. pants lasāms sekojoši:

"23. pants - Ziņojumu un komentāru kopiju izsūtīšana

1. Nosūtot Ģenerālsekretāram ziņojumu saskaņā ar 21. un 22. panta nosacījumiem, katra Līgumslēdzēja puse nosūta šī ziņojuma kopiju tām savām nacionālajām organizācijām, kas ir to starptautisko darba devēju un strādājošo arodbiedrību locekles, kuras, saskaņā ar 27. panta 2. punktu tiek uzaicinātas pārstāvēt sevi Starpvaldību komitejas sēdēs. Šīs organizācijas nosūta Ģenerālsekretāram savus komentārus par Līgumslēdzēju pušu ziņojumiem. Ģenerālsekretārs nosūta šo komentāru kopijas attiecīgajām Līgumslēdzējām pusēm, kuras var uz tiem atbildēt.

2. Ģenerālsekretārs nosūta Līgumslēdzēju pušu ziņojumu kopijas starptautiskajām sabiedriskajām organizācijām, kurām ir konsultatīvs statuss Eiropas Padomē un kuras ir īpaši kompetentas jautājumos, uz kuriem attiecas šī Harta.

3. Ziņojumi un komentāri, kas minēti 21. un 22. pantos, kā arī šajā pantā, tiek padarīti publiski pieejami pēc attiecīga lūguma."

2. pants

Hartas 24. pants lasāms sekojoši:

"24. pants - Ziņojumu izskatīšana

1. Ziņojumus, kas nosūtīti Ģenerālsekretāram saskaņā ar 21. un 22. panta nosacījumiem, tiek izskatīti Neatkarīgo ekspertu komisijā, kas izveidota saskaņā ar 25. panta nosacījumiem. Komisija izskata arī jebkurus komentārus, kas Ģenerālsekretāram tikuši nosūtīti saskaņā ar 23. panta 1. punktu. Pabeidzot izskatīšanu, Neatkarīgo ekspertu komisija sastāda ziņojumu, kas satur tās slēdzienus.

2. Attiecībā uz 21. pantā minētajiem ziņojumiem, Neatkarīgo ekspertu komisija no juridiskā viedokļa nosaka nacionālās likumdošanas un prakses atbilstību saistībām, kas attiecīgajai Ligumslēdzējām pusēm izriet no Hartas.

3. Neatkarīgo ekspertu komisija var nosūtīt lūgumu pēc papildus informācijas un izskaidrojuma tieši Līgumslēdzējām pusēm. Šajā sakarā Neatkarīgo ekspertu komisija, ja nepieciešams, var noturēt tikšanos ar kādas Līgumslēdzējas puses pārstāvjiem, vai nu pati pēc savas iniciatīvas, vai pēc attiecīgās Līgumslēdzējas puses lūguma. 23. panta 1. punktā minētās organizācijas tiek par to informētas.

4. Neatkarīgo ekspertu komisijas slēdzieni tiek padarīti publiski pieejami, un Ģenerālsekretārs tos nosūta Starpvaldību Komitejai, Parlamentārajai Asamblejai un 23. panta 1. punktā un 27. panta 2. punktā minētajām organizācijām."

3. pants

Hartas 25. pants lasāms sekojoši:

"25. pants - Neatkarīgo ekspertu komisija

1. Neatkarīgo ekspertu komisija sastāv no vismaz deviņiem locekļiem, kurus ievēl Parlamentārā Asambleja ar balsu vairākumu no ekspertu saraksta, kurā iekļauti Līgumslēdzēju pušu nominēti eksperti ar visaugstāko reputāciju un vispāratzītu kompetenci nacionālajos un starptautiskajos sociālajos jautājumos. Precīzu komisijas locekļu skaitu nosaka Ministru Komiteja.

2. Komisijas locekļus ievēl uz sešiem gadiem. Tie var kandidēt uz atkārtotu ievēlēšanu vienu reizi.

3. Natkarīgo ekspertu komisijas loceklis, kurš ir ticis iecelts kāda eksperta vietā, kura pilnvaru laiks nav beidzies, saglabā šo amatu tik ilgi, kamēr beidzas viņa priekšteča pilnvaru laiks.

4. Komisijas locekļi piedalās tās darbā, pārstāvot paši sevi. Visu pilnvaru laiku tie nedrīkst veikt nekādas funkcijas, kas nav savienojamas ar neatkarības, objektivitātes un pieejamības prasībām, kas nepieciešamas to amatā."

4. pants

Hartas 27. pants lasāms sekojoši:

"27. pants - Starpvaldību Komiteja

1. Līgumslēdzēju pušu ziņojumi, komentāri un informācija, kas tiek nosūtīta saskaņā ar 23. panta 1. punktu un 24. panta 3. punktu, kā arī Neatkarīgo ekspertu komisijas ziņojumi tiek iesniegti Starpvaldību Komitejā.

2. Komiteja sastāv no viena pārstāvja no katras Līgumslēdzējas puses. Tā uzaicina ne vairāk kā divas starptautiskas darba devēju organizācijas un ne vairāk kā divas starptautiskas arodbiedrību organizācijas nosūtīt savus novērotājus konsultanta statusā piedalīties savās sēdēs. Bez tam, tā var konsultēties ar starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, kuriem ir konsultanta statuss pie Eiropas Padomes un īpaša kompetence jautājumos, uz kuriem attiecas šī Harta.

3. Starpvldību Komiteja sagatavo Ministru Komitejas lēmumus. It īpaši, ņemot vērā Neatkarīgo ekspertu komisijas un Līgumslēdzēju pušu ziņojumus, tā izvēlas, sniedzot savas izvēles iemeslus, balstoties uz sociālās, ekonomiskās un citas politikas apsvērumiem, situācijas, kuras pēc tās ieskatiem vajadzētu izmantot rekomendācijās katrai attiecīgajai Līgumslēdzējai pusei, saskaņā ar Hartas 28. pantu. Tā iesniedz Ministru Komitejai ziņojumu, kurš tiek darīts publiski pieejams.

4. Balstoties uz saviem atzinumiem par Sociālās Hartas piemērošanu vispār, Starpvaldību Komiteja var iesniegt Ministru Komitejai priekšlikumus par pētījumiem, kas veicami sociālo jautājumu jomā, un par Hartas pantiem, kuri varētu tikt uzlaboti."

5. pants

Hartas 28. pants lasāms sekojoši:

"28. pants - Ministru Komiteja

1. Ministru Komiteja ar divu trešdaļu vairākumu no balsojošo skaita, pie kam balsstiesības pieder tikai Līgumslēdzējām pusēm, balstoties uz Starpvaldību Komitejas ziņojumu, pieņem rezolūciju, kas aptver visu pārraudzības ciklu un satur individuālas rekomendācijas attiecīgajām Līgumslēdzējām pusēm.

2. Ņemot vērā Starpvaldību Komitejas izteiktos priekšlikumus saskaņā ar 27. panta 4. punktu, Ministru Komiteja pieņem tādus lēmumus, kādus tā uzskata par piemērotiem."

6. pants

Hartas 29. pants lasāms sekojoši:

"29. pants - Parlamentārā Asambleja

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nodod Parlamentārajai Asamblejai periodiskām debatēm plenārsēdēs Neatkarīgo ekspertu komisijas un Starpvaldību Komitejas, kā arī Ministru Komitejas ziņojumus.

7. pants

1. Šis Protokols tiek atklāts parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas ir parakstījušas Hartu, kas izsaka savu piekrišanu sekojošām saistībām:

a. parakstīšana bez atrunas par ratifikāciju, akceptu vai apstiprināšanu; vai

b. parakstīšana, kas ir pakļauta ratifikācijai, akceptam vai apstiprināšanai, kam seko ratifikācija, akcepts vai apstiprināšana.

2. Ratifikācijas, akcepta vai apstiprināšanas instrumenti tiek deponēti pie Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra.

8. pants

Šis Protokols stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tās dienas, kad visas Hartas Līgumslēdzējas puses ir izteikušas savu piekrišanu uzņemties Protokolā noteiktās saistības saskaņā ar 7. panta nosacījumiem.

9. pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē Padomes dalībvalstis par sekojošo:
a) ikvienu parakstu;
b) ikviena ratifikācijas, akcepta vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanu;
c) datumu, kurā šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 8. panta nosacījumiem;
d) jebkuru citu dokumentu, paziņojumu vai ziņojumu, kas attiecas uz šo Protokolu.


To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu.


Parakstīts Turīnā, 1991. gada 21. oktobrī, angļu un franču valodā, kur abi teksti ir vienādi autentiski, vienā eksemplārā, kas tiek deponēta Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs izsūtīs apstiprinātas kopijas katrai Eiropas Padomes dalībvalstij.