Vispārējā līguma par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm Sestais protokols


Parakstīts 1996. gada 5. martā


Šo dokumentu parakstījušās valstis, būdamas Eiropas Padomes Dalībvalstis,

Ņemot vērā
Romā 1950.gada 4.novembrī parakstīto Cilvēka Tiesību un Pamatbrīvību aizsardzības Konvenciju (turpmāk saukta "Konvencija"); Ņemot vērā Strasbūrā 1994.gada 11.maijā parakstīto Konvencijas 11.Protokolu, kas groza kontroles mehānisma struktūru (turpmāk saukts "Konvencijas 11. Protokols"), ar ko tiek iedibināta pastāvīga Eiropas Cilvēktiesību Tiesa (turpmāk saukta "Tiesa") un kas aizvietos Eiropas Cilvēktiesību Komisiju un Tiesu;

Ņemot vērā
arī Konvencijas 51.pantu, kas norāda, ka tiesneši savu pienākumu izpildes laikā bauda privilēģijas un imunitātes, kas formulētas Eiropas Padomes Statūtu 40.pantā un Līgumos, kas tikuši noslēgti saskaņā ar to;

Ievērojot
Parīzē 1949.gada 2.septembrī parakstīto Vispārējo Līgumu par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm (turpmāk saukts "Vispārējais Līgums") un tā Otro, Ceturto un Piekto Protokolu;

Uzskatot
, ka ir nepieciešams jauns Protokols, lai piešķirtu privilēģijas un imunitātes Tiesas tiesnešiem;

Vienojās par sekojošo:

1. pants

Bez Vispārējā Līguma 18.pantā uzskaitītajām privilēģijām un imunitātēm tiesneši, kā arī viņu laulātie un nepilngadīgie bērni bauda tādas pašas privilēģijas, imunitātes un atvieglojumus, kādas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tiek piešķirtas diplomātiskajiem pārstāvjiem.

2. pants

Ar šai Protokolā lietoto terminu "tiesneši" tiek apzīmēti tiesneši, kas ievēlēti saskaņā ar Konvencijas 22. pantu, kā arī jebkurš ad hoc tiesnesis, ko saskaņā ar Konvencijas 27. panta 2.paragrāfu iecēlusi Dalībvalsts - puse.

3. pants

Lai nodrošinātu tiesnešiem pilnīgu runas brīvību un pilnīgu neatkarību savu pienākumu izpildes laikā, viņiem piešķirtā neaizskaramība pret jebkuru jurisdikciju attiecībā uz izteikto vai rakstīto vārdu vai uz veiktajām darbībām, pildot savas tiešās funkcijas, turpinās arī pēc tam, kad šo personu mandāts ir beidzies.

4. pants

Tiesnešiem tiek piešķirtas privilēģijas un imunitātes nevis personīgā labuma gūšanai, bet ar mērķi nodrošināt viņu pienākumu neatkarīgu izpildi. Tikai Tiesa savas plenārsesijas laikā var atcelt savu tiesnešu imunitāti; tai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atcelt sava tiesneša imunitāti ikreiz, kad, pēc tās ieskata, imunitāte varētu traucēt spriest tiesu un kad to var atcelt nekaitējot mērķim, kura dēļ imunitāte tika piešķirta.

5. pants

1. Šī Protokola 1., 3 un 4.panta noteikumi attiecas uz Tiesas Sekretāru, kā arī uz Tiesas Sekretāra vietnieku laikā, kad tas aizstāj Sekretāru, un kas tas ticis paziņots Konvencijas Dalībvalstīm.

2. Šī Protokola 3. panta un Vispārējā Līguma 18. panta noteikumi attiecas uz Tiesas Sekretāra vietnieku.

3. Šī panta 1. un 2. paragrāfos paredzētās privilēģijas un imunitātes tiek piešķirtas Tiesas Sekretāram un viņa vietniekam nevis personīgā labuma gūšanai, bet ar mērķi atvieglot viņu pienākumu izpildi. Tikai Tiesa savas plenārsesijas laikā var atcelt sava Sekretāra un Sekretāra vietnieka imunitāti; tai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atcelt šo imunitāti ikreiz, kad, pēc tās ieskata, imunitāte varētu traucēt spriest tiesu un kad to var atcelt nekaitējot mērķim, kura dēļ imunitāte tika piešķirta.

4. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs ar Tiesas Prezidenta piekrišanu var atcelt citu Tiesas sekretariāta darbinieku imunitāti saskaņā ar Vispārējā Līguma 19. panta noteikumiem un ņemot vērā 3. paragrāfā minētos apsvērumus.

6. pants

1. Tiesas, tiesnešu un Tiesas Sekretariāta dokumenti un materiāli, ciktāl tie attiecas uz Tiesas darbību, ir neaizskarami.

2. Tiesas, tās locekļu un Sekretariāta oficiālā korespondence un citi oficiālie ziņojumi nedrīkst tikt aizturēti vai pakļauti cenzūrai.

7. pants

1. Šis protokols ir atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes Dalībvalstīm, kas var izteikt savu piekrišanu būt saistītām :
a) parakstot to bez rezervācijas attiecībā uz ratifikāciju, apstiprināšanu vai piekrišanu.
b) parakstot to ar rezervāciju attiecībā uz ratifikāciju, apstiprināšanu vai piekrišanu ar tām sekojošu ratifikāciju, apstiprināšanu vai piekrišanu.

2. Ratifikācijas, apstiprināšanas vai piekrišanas dokumenti iesniedzami Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

8. pants

1. Šis Protokols stājas pirmajā nākošā mēneša dienā, kas seko viena mēneša periodam, skaitot no datuma, kad trīs Vispārējā Līguma Dalībvalstis ir izteikušas savu piekrišanu būt saistītām ar šo Protokolu saskaņā ar 7.panta noteikumiem, ja līdz tam laikam Konvencijas 11. Protokols ir stājies spēkā, vai, pretējā gadījumā, dienā, kad stājas spēkā Konvencijas 11.Protokols.

2. Attiecībā uz jebkuru Vispārējā Līguma Dalībvalsti, kas šo Protokolu paraksta bez rezervācijas attiecībā uz ratifikāciju, apstiprināšanu vai piekrišanu vai to ratificē, izsaka apstiprināšanu vai piekrišanu vēlāk, šis Protokols stājas spēkā vienu mēnesi pēc tā parakstīšanas datuma vai no ratifikācijas, apstiprināšanas vai piekrišanas dokumentu iesniegšanas brīža.

9. pants

1. Katra valsts, parakstot šo Protokolu bez rezervācijas attiecībā uz ratifikāciju, ratificējot to vai jebkurā laikā pēc tam var deklarēt, nosūtot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu, ka dotais Protokols attiecas uz visām vai jebkuru no teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām tā atbildīga, un uz kurām minētā Konvencija un tās Protokoli attiecas.

2. Attiecībā uz teritoriju vai teritorijām, kas minētas paziņojumā, Protokols stājas spēkā trīsdesmitajā dienā, skaitot no brīža, kad Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs saņem šo paziņojumu.

3. Katra deklarācija, kas veikta saskaņā ar 1. paragrāfu, attiecībā uz jebkuru šajā daklarācijā minēto teritoriju var tikt denonsēta vai grozīta ar Ģenerālsekretāram adresētu ziņojumu. Denonsēšana vai grozījumi stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko viena mēneša periodam, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs ir saņēmis paziņojumu.

10. pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs Padomes Dalībvalstīm paziņo par:
a) jebkuru parakstīšanu;
b) jebkuru ratifikācijas, apstiprināšanas vai piekrišanas dokumenta iesniegšanu;
c) jebkuru šī Protokola stāšanos spēkā saskaņā ar 8. un 9. pantu;
d) jebkuru citu aktu, paziņojumu vai komunikāciju, kas attiecas uz šo Protokolu.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, šim nolūkam attiecīgi pilnvarotie parakstīja šo Protokolu.


Sastādīts Strasbūrā, 1996.gada 5.martā angļu un franču valodās, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs izsūtīs apstiprinātas kopijas katrai Eiropas Padomes Dalībvalstij.