Vispārējais līgums par Eiropas Padomes privilēģijām un imunitātēm


Noslēgts 1949. gada 2. septembrī

Beļģijas Karalistes, Dānijas Karalistes, Francijas Republikas, Grieķijas Karalistes, Īrijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Norvēģijas Karalistes, Zviedrijas Karalistes, Turcijas Republikas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības,

ievērojot
, ka saskaņā ar Eiropas Padomes Statūtu 40.panta (a) punktu Eiropas Padome, tās Dalībvalstu pārstāvji un Sekretariāts Dalībvalstu teritorijās bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas nepieciešamas viņu pienākumu veikšanai;

ievērojot
, ka saskaņā ar minētā panta (b) punktu Padomes Dalībvalstis ir apņēmušās noslēgt Līgumu, lai pilnībā izpildītu iepriekš minētā punkta noteikumus;

ievērojot
, ka Ministru Komiteja ir nolēmusi ieteikt Dalībvalstu valdībām pieņemt zemāk izklāstītos nosacījumus;

vienojās par sekojošo:

I NODAĻA
PERSONA - PILNVARAS

1. pants

Eiropas Padome ir juridiska persona. Tā ir tiesīga slēgt līgumus, iegādāties un pārdot kustamus un nekustamus īpašumus un uzsākt procesuālas darbības. Šajos jautājumos Eiropas Padomes vārdā darbojas Ģenerālsekretārs.

2. pants

Ģenerālsekretārs pastāvīgi sadarbojas ar kompetentām Dalībvalstu institūcijām, lai sekmētu taisnīgas tiesas spriešanu, nodrošinātu policijas noteikumu ievērošanu un izvairītos no jebkuras šajā līgumā uzskaitīto privilēģiju, imunitāšu un nodokļu atvieglojumu ļaunprātīgas izmantošanas.


II NODAĻA
ĪPAŠUMS, LĪDZEKĻI UN AKTĪVI

3. pants

Padome, tās īpašums un aktīvi neatkarīgi no to atrašanās vietas un turētāja bauda juridisku imunitāti, izņemot atsevišķus gadījumus, kad Ministru Padome no tās ir īpaši atteikusies. Tomēr atteikšanās no imunitātes netiek attiecināta uz īpašuma konfiskāciju un piedzīšanas pasākumiem.

4. pants

Padomes ēkas un telpas ir neaizskaramas. Tās īpašumi un aktīvi neatkarīgi no to atrašanās vietas un turētāja tiek atbrīvoti no kratīšanas, rekvizīcijas, konfiskācijas, ekspropriācijas vai jebkuras citas administratīvas, juridiskas vai leģislatīvas iejaukšanās formas.

5. pants

Padomes arhīvi un visi dokumenti kopumā, kas tai pieder vai ko tā glabā, ir neaizskarami neatkarīgi no to atrašanās vietas.

6. pants

Nebūdama pakļauta nekādām finansu kontrolēm, noteikumiem vai moratorijiem:
a) Padome ir tiesīga turēt īpašumā jebkuru valūtu un atvērt bankas rēķinus jebkurā valūtā;
b) Padome ir tiesīga brīvi pārvest savus līdzekļus no vienas valsts uz otru valsti vai arī jebkuras valsts iekšienē un mainīt jebkuru tai piederošu valūtu pret citu;
c) darbojoties to tiesību robežās, kas tai piešķirtas augšminētajos punktos (a) un (b), Eiropas Padome ņem vērā visus iesniegumus, ko tai izteikusi jebkuras Dalībvalsts valdība, ciktāl tas pēc Padomes ieskata nekaitē tās interesēm.

7. pants

Padome, tās aktīvi, ienākumi un citi īpašumi tiek atbrīvoti:
a) no visiem tiešajiem nodokļiem; tomēr Padome neprasīs atbrīvošanu no nodokļiem, likmēm vai nodevām, kas ir tikai maksājumi par komunālo pakalpojumu veidiem;
b) no visām muitas nodevām un no aizliegumiem un ierobežojumiem uz to priekšmetu importu un eksportu, kas paredzēti Padomes oficiālai lietošanai; priekšmeti, kas ievesti bez muitas nodokļa, netiks pārdoti valstī, kurā tie ievesti, izņemot apstākļos, kam piekritusi šīs valsts valdība;
c) no visiem muitas nodokļiem, aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz tās publikāciju importu un eksportu.


III NODAĻA
SAKARI

8.pants

Ministru Komiteja un Ģenerālsekretārs jebkuras Dalībvalsts teritorijā attiecībā uz saviem oficiālajiem sakariem ir tiesīgi saņemt ne mazāk labvēlīgu režīmu, kāds tas ir jebkuras citas valsts diplomātiskajām pārstāvniecībām šajā Dalībvalstī.

Ministru Komitejas un Sekretariāta oficiālā korespondence un citas oficiālas komunikācijas netiek pakļautas cenzūrai.


IV NODAĻA
DALĪBVALSTU PĀRSTĀVJI MINISTRU KOMITEJĀ

9. pants

Pārstāvji Ministru Komitejā savu funkciju izpildes laikā un atrodoties ceļā no un uz sanāksmju vietām bauda sekojošas privilēģijas un imunitātes:
a) imunitāti pret arestu vai aizturēšanu un pret personiskās bagāžas konfiskāciju, un neaizskaramība attiecībā uz izteikto vai rakstīto vārdu, veiktajām darbībām savu tiešo pienākumu veikšanas laikā un pret jebkura veida jurisdikciju;
b) visu materiālu un dokumentu neaizskaramību;
c) tiesības lietot kodus un saņemt dokumentus vai korespondenci ar kurjeriem vai ar diplomātiskajām valīzēm;
d) viņu pašu un viņu laulāto tiesības netikt pakļautiem imigrācijas ierobežojumiem vai ārvalstnieku reģistrācijai valstī, kurā viņi iebrauc vai cauri kurai viņi dodas, pildot savus pienākumus;
e) tādas pašas priekšrocības attiecībā uz valūtas un maiņas ierobežojumiem kā tās, kas tiek piešķirtas diplomātisko misiju tāda paša ranga pārstāvjiem;
f) tādas pašas imunitātes un priekšrocības attiecībā uz personisko bagāžu kā tās, kas tiek piešķirtas diplomātisko misiju tāda paša ranga pārstāvjiem.

10. pants

Lai nodrošinātu Ministru Komitejas pārstāvjiem pilnīgu runas brīvību un pilnīgu neatkarību savu pienākumu izpildes laikā, viņiem piešķirtā neaizskaramība pret jebkuru jurisdikciju attiecībā uz izteikto vai rakstīto vārdu vai uz veiktajām darbībām, pildot savas tiešās funkcijas, turpinās arī pēc tam, kad šo personu mandāts ir beidzies.

11. pants

Dalībvalstu pārstāvjiem tiek piešķirtas privilēģijas un imunitātes nevis personīgā labuma gūšanai, bet ar mērķi nodrošināt viņu pienākumu neatkarīgu izpildi Ministru Komitejā. Līdz ar to Dalībvalstij ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atcelt sava pārstāvja imunitāti ikreiz, kad pēc tās ieskata imunitāte varētu traucēt spriest tiesu un kad to var atcelt, nekaitējot mērķim, kā dēļ imunitāte tika piešķirta.

12. pants

a) 9., 10. un 11.panta noteikumi nevar tikt pielietoti attiecībā uz tās valsts varas institūcijām, kuras pilsonis ir šī persona, vai tās Dalībvalsts varas institūcijām, ko viņš pārstāv vai ir pārstāvējis.

b) 9., 10., 11. un 12 (a) pantā apzīmējums pārstāvis lietojams attiecībā uz visiem pārstāvjiem, pārstāvju pienākumu izpildītājiem, padomniekiem, tehniskajiem ekspertiem un delegācijas sekretārēm.


V NODAĻA
PĀRSTĀVJI KONSULTATĪVAJĀ ASAMBLEJĀ

13. pants

Nekādi administratīvi vai citi ierobežojumi netiek piemēroti attiecībā uz Konsultatīvās Asamblejas pārstāvju un to vietnieku brīvu pārvietošanos, dodoties uz Asamblejas tikšanās vietu vai prom no tās.

Pārstāvjiem un to vietniekiem tiek piešķirtas sekojošas tiesības attiecībā uz muitu un apmaiņas kontroli:
a) no savas valdības puses - tās pašas priekšrocības, kādas tiek piešķirtas augsta ranga ierēdņiem, dodoties uz ārzemēm oficiālā pagaidu misijā;
b) no citu dalībvalstu valdību puses - tās pašas priekšrocības kā tās, ko bauda ārzemju valsts ierēdņi, atrodoties oficiālā pagaidu misijā.

14. pants

Konsultatīvās Asamblejas pārstāvji un viņu vietnieki nedrīkst tikt pakļauti nopratināšanai, arestam un jebkāda veida tiesvedībai sakarā ar viņu izteicieniem vai balsošanas rezultātiem, veicot savus tiešos
pienākumus.

15. pants

Konsultatīvās Asamblejas sesijas laikā Asamblejas pārstāvji un to vietnieki, neskatoties uz to, vai viņi ir vai nav parlamenta locekļi, bauda:
a) savas valsts teritorijā - imunitāti, kas tajā tiek piešķirta parlamenta locekļiem;
b) jebkuras citas Dalībvalsts teritorijā - imunitāti pret arestu un tiesas procesa ierosināšanu.

Šī imunitāte viņus aizsargā, līdzko viņi ierodas Konsultatīvajā Asamblejas sēžu vietā vai dodas projām no tās. Tomēr imunitāte netiek ņemta vērā, ja pārstāvis vai tā vietnieks tiek pieķerts pārkāpumā vai mēģinot to izdarīt, vai tūlīt pēc tā izdarīšanas, kā arī gadījumos, ja Asambleja ir atcēlusi kāda pārstāvja vai tā vietnieka imunitāti.


VI NODAĻA
PADOMES IERĒDŅI

16. pants

Bez 18.pantā uzskaitītām privilēģijām un imunitātēm Ģenerālsekretārs un Ģenerālsekretāra vietnieks attiecībā uz sevi, savu laulāto un saviem nepilngadīgajiem bērniem bauda privilēģijas, imunitātes, atvieglojumus un atbrīvojumus, kas saskaņā ar starptautisko tiesību normām tiek piešķirti diplomātiskajiem pārstāvjiem.

17. pants

Ģenerālsekretārs nosaka to ierēdņu kategorijas, uz kuriem attiecas sekojošā 18. panta noteikumi. Viņš dara to zināmu visu Dalībvalstu valdībām. Šajās kategorijās ietilpstošo ierēdņu vārdi periodiski tiek paziņoti Dalībvalstu valdībām.

18. pants

Eiropas Padomes ierēdņi:
a) bauda imunitāti pret jurisdikciju attiecībā uz visām savām darbībām, ieskaitot izteikto vai rakstīto vārdu, pildot viņu oficiālās funkcijas savas kompetences robežās;
b) tiek atbrīvoti no nodokļiem uz algām un ienākumiem, ko viņiem maksā Eiropas Padome;
c) tāpat kā viņu laulātie un citi apgādājamie ģimenes locekļi netiek pakļauti imigrācijas ierobežojumiem un ārvalstnieku reģistrācijai;
d) bauda tādus pašus maiņas atvieglojumus kā līdzvērtīga ranga diplomātisko misiju ierēdņi, kas akreditēti pie attiecīgās valdības;
e) kopā ar viņu laulātajiem un citiem apgādājamiem ģimenes locekļiem starptautiskas krīzes gadījumā saņem tādas pašas repatriācijas iespējas kā diplomātiskie pārstāvji;
f) ir tiesīgi sākotnējās iekārtošanās laikā ievest valstī savas mēbeles un citus iedzīves priekšmetus bez ievedmuitas un pēc savu funkciju izbeigšanās izvest tos atpakaļ uz savu valsti bez izvedmuitas.

19. pants

Privilēģijas, imunitātes un atvieglojumi tiek piešķirti ierēdņiem Padomes interesēs un nevis personīgā labuma gūšanai. Ģenerālsekretāram ir tiesības un pienākums atcelt jebkura ierēdņa imunitāti tajos gadījumos, ja, viņaprāt, šī imunitāte varētu traucēt tiesas spriešanu un ja tā var tikt atcelta, nekaitējot Eiropas Padomes interesēm. Ģenerālsekretāra un Ģenerālsekretāra vietnieka imunitāti ir tiesīga atcelt Ministru Komiteja.


VII NODAĻA
PAPILDUS VIENOŠANĀS

20. pants

Padome ir tiesīga slēgt ar jebkuru Dalībvalsti vai Dalībvalstīm papildus līgumus, grozot šī Vispārējā Līguma noteikumus, ciktāl tas attiecas uz šo Dalībvalsti vai Dalībvalstīm.


VIII NODAĻA
STRĪDI

21. pants

Jebkurš strīds starp Padomi un privātpersonu attiecībā uz veiktajām piegādēm, sniegtajiem pakalpojumiem vai nekustamajiem īpašumiem, ko iegādājusies Padome, tiek iesniegts izskatīšanai arbitrāžā saskaņā ar Ģenerālsekretāra administratīvu rīkojumu, ko apstiprinājusi Ministru Komiteja.


IX NODAĻA
NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

22. pants

Šis Līgums ir ratificējams. Ratifikācijas instrumenti iesniedzami Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram. Līgums stājas spēkā, tiklīdz ratifikācijas instrumentus iesniegušas septiņas to parakstījušās valstis.

Taču, kamēr Līgums saskaņā ar iepriekšējā paragrāfā izklāstītajiem noteikumiem vēl nav stājies spēkā un, lai izvairītos no jebkuras aizkavēšanās Padomes efektīvā darbībā, parakstītājas valstis vienojas ievērot šo Līgumu provizoriski, sākot ar parakstīšanas dienu, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā attiecīgo valstu konstitucionālo sistēmu.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, šim nolūkam attiecīgi pilnvarotie parakstīja šo Līgumu.

Sastādīts Parīzē, 1949.gada 2.septembrī, angļu un franču valodās, kur abiem tekstiem ir vienāds spēks, vienā eksemplārā, kas glabājas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs izsūta apstiprinātas kopijas katrai Eiropas Padomes Dalībvalstij.