Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Otrais protokols,
kas piešķir Eiropas cilvēktiesību tiesai pilnvaras sniegt konsultatīvus atzinumus


Šo Protokolu parakstījušās Eiropas Padomes dalībvalstis:

Ievērodamas
1950. gada 4. novembrī Romā parakstītās Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk - Konvencija) nosacījumus, it īpaši tās 19. pantu, kas, citu institūciju starpā paredz Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk sauktu "Tiesa") izveidošanu;

Uzskatot
par nepieciešamu piešķirt Tiesai pilnvaras sniegt noteiktiem nosacījumiem pakļautus konsultatīvus atzinumus,

Vienojās par sekojošo:

1. pants

1. Pēc Ministru Komitejas lūguma Tiesa var sniegt konsultatīvus atzinumus par juridiska rakstura jautājumiem, kas attiecas uz Konvencijas un tās Protokolu interpretāciju.

2. Šie konsultatīvie atzinumi nevar attiekties uz jautājumiem, kas skar Konvencijas I sadaļā un tās Protokolos noteikto tiesību un brīvību saturu vai apjomu, vai uz jebkuru citu jautājumu, kuru varētu izskatīt Komisija, Tiesa vai Ministru Komiteja saskaņā ar jebkuru procedūru, ko varētu ierosināt, atbilstoši Konvencijas nosacījumiem.

3. Ministru Komitejas lēmumi par Tiesas konsultatīvo atzinumu lūgšanu jāpieņem ar divu trešdaļu Komitejas pilntiesīgo locekļu balsu vairākumu.

2. pants

Tiesa lemj, vai Ministru Komitejas lūgtā konsultatīvā atzinuma sniegšana ietilpst tās padomdevēja kompetencē saskaņā ar šī Protokola 1.pantu.

3. pants

1. Tiesa izskata konsultatīvo atzinumu lūgumus plenārsēdē.

2. Tiesas konsultatīvajiem atzinumiem ir jābūt pamatotiem.

3. Ja konsultatīvais atzinums pilnībā vai daļēji neatspoguļo vienprātīgu tiesnešu viedokli, ikvienam tiesnesim ir tiesības sniegt atsevišķu viedokli.

4. Tiesas konsultatīvais atzinums tiek darīts zināms Ministru Komitejai.

4. pants

Saskaņā ar Konvencijas 55. pantu, Tiesas kompetencē ietilpst izstrādāt tādus noteikumus un pieņemt tādu reglamentu, kādus Tiesa uzskata par nepieciešamiem, lai īstenotu šī Protokola nosacījumus.

5. pants

1. Šo Protokolu paraksta Eiropas Padomes daībvalstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju un var kļūt par Protokola dalībvalstīm sekojoši:
a) parakstot bez atrunas par ratifikāciju vai akceptēšanu;
b) parakstot ar atrunu attiecībā uz ratifikāciju vai akceptēšanu, ar tai sekojošu ratifikāciju vai akceptēšanu.

Ratifikācijas raksts vai akceptēšanas dokuments tiek iesniegts glabāšanai Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

2. Šis Protokols stāsies spēkā, tiklīdz visas Konvencijas dalībvalstis būs kļuvušas par Protokola dalībvalstīm saskaņā ar šī panta 1. punktu.

3. Sākot ar šī Protokola spēkā stāšanos dienu 1.-4.panti tiek uzskatīti par neatņemamu Konvencijas sastāvdaļu.

4. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņos Padomes dalībvalstīm par:
a) ikvienu parakstu bez atrunas par ratifikāciju vai akceptēšanu;
b) ikvienu parakstu ar atrunu par ratifikāciju vai akceptēšanu;
c) ikviena ratifikācijas raksta vai akceptēšanas dokumenta nodošanu glabāšanā;
d) datumu, ar kuru šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar šī panta 2. punktu.


To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu.

Parakstīts Strasbūrā, 1963. gada 6. maijā, angļu un franču valodā, kur abi teksti ir vienādi autentiski, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs izsūtīs apstiprinātas kopijas ikvienai šo Protokolu parakstījušai valstij.