Cilvētktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Divpadsmitais protokols


Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo protokolu,

ievērojot
pamatprincipu, saskaņā ar kuru visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā un ir tiesīgi saņemt vienlīdzīgu likuma aizsardzību,

apņemoties
veikt turpmākus pasākumus, lai veicinātu visu cilvēku vienlīdzību, kopīgi īstenojot vispārējo diskriminācijas aizliegumu 1950.gada 4.novembra Romas Cilvēka tiesību aizsardzības un pamatbrīvību konvencijas (turpmāk - Konvencija) izpratnē,

apstiprinot
, ka nediskriminācijas princips neattur dalībvalstis veikt pasākumus, lai veicinātu pilnīgu un īstenu vienlīdzību, ja šie līdzekļi ir objektīvi un pietiekami attaisnoti,

vienojās par sekojošo:

1.pants
Vispārējais diskriminācijas aizliegums

1. Jebkuru likumā noteikto tiesību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita statusa.

2. Valsts institūcijas nevienu nedrīkst diskriminēt, pamatojoties uz pirmajā punktā minētiem iemesliem.

2. pants
Teritoriālā piemērošana

1. Jebkura valsts Protokola parakstīšanas laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentu, ir tiesīga norādīt teritoriju vai teritorijas, attiecībā uz kurām šis Protokols tiek piemērots.

2. Jebkura valsts jebkurā vēlākā laikā ir tiesīga ar deklarāciju, kas adresēta Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, attiecināt šī Protokola piemērošanu attiecībā uz jebkuru citu teritoriju, kas norādīta deklarācijā. Attiecībā uz šādu teritoriju Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šo deklarāciju.

3. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar diviem iepriekšējiem punktiem, attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas norādīta šādā deklarācijā, var tikt atsaukta vai labota ar paziņojumu, kas adresēts Ģenerālsekretāram. Atsaukšana vai labojums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šādu paziņojumu.

4. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar šo pantu tiek uzskatīta par iesniegtu saskaņā ar Konvencijas 56.panta 1.punktu.

5. Jebkura valsts, kas ir iesniegusi deklarāciju saskaņā ar šī panta pirmo vai otro punktu, jebkurā laikā pēc tam var paziņot vienas vai vairāku teritoriju vārdā, uz kurām attiecas deklarācija, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt petīcijas no indivīdiem, nevalstiskajām organizācijām vai indivīdu grupām saskaņā ar Konvencijas 34.pantu attiecībā uz šī Protokola 1.pantu.

3. pants
Saistība ar Konvenciju

Starp dalībvalstīm šī Protokola 1. un 2.panta noteikumi tiek uzskatīti kā papildus panti Konvencijai, un visi Konvencijas noteikumi tiek attiecīgi piemēroti.

4. pants
Parakstīšana un ratifikācija

Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas parakstījušas Konvenciju. Protokolu ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina. Eiropas Padomes dalībvalsts nav tiesīga ratificēt, pieņemt vai apstiprināt šo Protokolu, ja tā vienlaicīgi vai iepriekš nav ratificējusi Konvenciju. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti tiek iesniegti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

5. pants
Spēkā stāšanās

1. Šis Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā desmit Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas Protokolu par sev saistošu saskaņā ar 4.panta noteikumiem.

2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kas atzīst to par sev saistošu vēlāk, Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā iesniegts ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instruments.

6. pants
Depozitārija funkcijas

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē Eiropas Padomes dalībvalstis par:
a) jebkuru parakstīšanu;
b) jebkura ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenta iesniegšanu;
c) jebkuru šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 2. un 5.pantu;
d) jebkuru citu aktu, paziņojumu vai iesniegumu attiecībā uz šo Protokolu.

To apliecinot, zemāk parakstījušies, būdami tam attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu.

Sastādīts Romā, 2000.gada 4.novembrī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas tiek nodots glabāšanā Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs izsūta apstiprinātas kopijas ikvienai Eiropas Padomes dalībvalstij.


Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas neoficiāls tulkojums