Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Vienpadsmitais protokols,
kas pārstrukturē ar šo konvenciju izveidoto kontroles mehānismuEiropas Padomes dalībvalstis, kas ir parakstījušas šo 1950. gada 4. novembrī Romā parakstītās Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk sauktu - Konvencija) Protokolu,

Uzskatot
, ka steidzīgi ir nepieciešams pārstrukturēt ar Konvenciju izveidoto kontroles mehānismu, lai uzturētu un uzlabotu tās īstenoto cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību, galvenokārt ņemot vērā iesniegumu skaita pieaugumu un Eiropas Padomes dalībvalstu skaita palielināšanos;

Uzskatot
, ka tādējādi ir vēlams labot attiecīgus Konvencijas nosacījumus, it īpaši ar nolūku aizvietot pastāvošo Eiropas Cilvēktiesību komisiju un Cilvēktiesību tiesu ar jaunu pastāvīgu Tiesu;

Ņemot vērā
Rezolūciju Nr. 1, kas pieņemta 1985. gada 19. un 20. martā Vīnē notikušajā Eiropas Ministru Konferencē par cilvēktiesību jautājumiem;

Ņemot vērā
Rekomendāciju 1194 (1992), kuru Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja pieņēma 1992. gada 6. oktobrī;

Ņemot vērā
lēmumu par Konvencijas kontroles mehānisma reformu, ko Vīnes Deklarācijā 1993. gada 9. oktobrī pieņēma Eiropas Padomes dalībvalstu un to valdību vadītāji;

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Pastāvošais Konvencijas II līdz IV sadaļas teksts (19. - 56. panti) un Otrais Protokols, kurš piešķir Eiropas Cilvēktiesību tiesai pilnvaras sniegt konsultatīvus atzinumus tiek aizvietots ar sekojošu Konvencijas II sadaļu (19. - 51. panti):

II SADAĻA - EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESA

19. pants - Tiesas nodibināšana

Lai nodrošinātu saistību, ko ar Konvenciju un tās protokoliem uzņēmušās Augstās Līgumslēdzējas Puses, ievērošanu, tiek izveidota Eiropas Cilvēktiesību tiesa, turpmāk saukta par "Tiesu". Tā darbojas pastāvīgi.

20. pants - Tiesnešu skaits

Tiesa sastāv no tiesnešiem, kuru skaits atbilst Eiropas Padomes dalībvalstu skaitam.

21. pants - Amata kritēriji

1. Tiesnešiem jābūt augsti tikumiskiem un jābūt vai nu attiecīgi kvalificētiem, lai ieņemtu augstu amatu tiesu institūcijās, vai arī autoritatīviem juristiem.

2. Tiesneši piedalās Tiesas sēdēs, pārstāvot paši sevi.

3. Savu pilnvaru termiņa laikā tie nevar ieņemt tādu amatu, kas nav savienojams ar viņu neatkarību un objektivitāti vai prasībām, ko izvirza šis pilnas darba slodzes amats; visus jautājumus, kas izriet no šī punkta piemērošanas, lemj Tiesa.

22. pants - Tiesnešu ievēlēšana

1. Tiesnešus ievēl Parlamentārā Asambleja attiecībā uz katru Augsto Līgumslēdzēju Pusi, ar balsu vairākumu no trīs kandidātu saraksta, kurus izvirzījusi Augstā Līgumslēdzēja Puse.

2. Šo pašu procedūru ievēro, papildinot Tiesas sastāvu jaunu Augsto Līgumslēdzēju Pušu pievienošanās gadījumā, kā arī aizpildot radušās vakances.

23. pants - Pilnvaru termiņš

1. Tiesnešus ievēl uz sešiem gadiem. Viņi var tikt ievēlēti atkārtoti. Taču pusei no pirmajās vēlēšanās ievēlētajiem tiesnešiem termiņš beidzas pēc trim gadiem.

2. Tos tiesnešus, kuru pilnvaru termiņš beidzas sākotnējā trīs gadu perioda beigās, Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nosaka ar izlozes palīdzību tūlīt pēc viņu ievēlēšanas.

3. Lai iespēju robežās nodrošinātu to, ka pusei no tiesnešiem pilnvaru termiņš tiek atjaunots ik pēc trim gadiem, pirms nākošo vēlēšanu sarīkošanas Parlamentārā Asambleja var nolemt, ka viena vai vairāku jaunievēlamo tiesnešu pilnvaru termiņš būs cits nekā seši gadi, taču ne lielāks par deviņiem un ne mazāks par trim gadiem.

4. Gadījumos, kas attiecas uz vairāk nekā vienu pilnvaru termiņu un kur Parlamentārā Asambleja piemēro iepriekšējā punkta nosacījumus, Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nosaka pilnvaru termiņus ar izlozes palīdzību tūlīt pēc vēlēšanu beigām.

5. Tiesnesis, kas ievēlēts, lai aizvietotu kādu citu tiesnesi, kura pilnvaru termiņš vēl nav beidzies, saglabā pilnvaras līdz sava priekšgājēja termiņa beigām.

6. Tiesnešu pilnvaru termiņš beidzas tiem sasniedzot 70 gadu vecumu.

7. Tiesneši ieņem savu amatu līdz tam laikam, kamēr tie tiek aizstāti ar citiem tiesnešiem. Taču tie turpina izskatīt lietas, kuras tiem jau bija iesniegtas izskatīšanai.

24. pants - Atlaišana

Nevienu tiesnesi nevar atlaist no amata, izņemot, ja pārējie tiesneši ar divu trešdaļu balsu vairākumu nenolemj, ka attiecīgais tiesnesis vairs neatbilst nepieciešamajiem amata nosacījumiem.

25. pants - Reģistrs un Tiesas sekretāri

Tiesai ir savs reģistrs, kura funkcijas un darba kārtība tiek noteikta Tiesas noteikumos. Tiesas darbā palīdz Tiesas sekretāri.

26. pants - Tiesas plenārsēde

Tiesa plenārsēdē:
a) ievēl Tiesas prezidentu un vienu vai divus viceprezidentus uz trīs gadu periodu; viņi var tikt ievēlēti atkārtoti;
b) izveido palātas uz noteiktu laika periodu;
c) ievēl Tiesas palātu prezidentus, viņi var tikt ievēlēti atkārtoti;
d) pieņem Tiesas noteikumus; un
e) ievēl reģistrētāju un vienu vai vairākus reģistrētāja vietniekus.

27. pants - Komitejas, palātas un Lielā palāta

1. Izskatot iesniegtās lietas, Tiesas sēdes notiek komitejās, kas sastāv no trim tiesniešiem, palātās, kas sastāv no septiņiem tiesnešiem un Lielajā palātā, kas sastāv no septiņpadsmit tiesnešiem. Tiesas palātas izveido komitejas uz noteiktu laika periodu.

2. Tajā kā ex officio palātas un Lielās palātas loceklis piedalās tiesnesis, kurš ir ievēlēts no dalībvalsts, kas ir saistīta ar šo lietu, vai, ja tāda nav vai viņš nevar piedalīties Tiesas sēdēs, attiecīgā valsts izvēlas personu, kura piedalās sēdēs ar tiesneša pilnvarām.

3. Lielās palātas sastāvā ietilpst arī Tiesas prezidents, viceprezidenti, palātu priekšsēdētāji un citi tiesnieši, kas tiek izvēlēti saskaņā ar Tiesas noteikumiem. Ja lieta tiek nodota izskatīšanai Lielajā palātā saskaņā ar 43. panta nosacījumiem, neviens no palātas tiesnešiem, kas ir taisījis spriedumu, nevar piedalīties Lielās palātas sēdē, izņemot Tiesas prezidentu un tiesnesi, kurš pārstāvēja attiecīgo dalībvalsti.

28. pants - Iesnieguma noraidīšana komitejās

Komiteja ar vienbalsīgu balsojumu var atzīt par noraidāmu vai svītrot no izskatāmo lietu saraksta saskaņā ar 34. pantu iesniegtu individuālu iesniegumu, ja šāds lēmums var tikt pieņemts bez tālākas lietas izskatīšanas. Šis lēmums ir galīgs.

29. pants - Palātu lēmumi par lietu pieņemšanu izskatīšanai un izskatīšana pēc būtības

1. Ja saskaņā ar 28. pantu lēmums netiek pieņemts, palāta lemj par to, vai saskaņā ar 34. pantu iesniegtie iesniegumi ir pieņemami izskatīšanai un izskata lietu pēc būtības.

2. Palāta lemj par to, vai saskaņā ar 33. pantu iesniegtie starpvalstu iesniegumi, ir pieņemami izskatīšanai un izskata lietu pēc būtības.

3. Lēmums par iesnieguma pieņemšanu izskatīšanai tiek pieņemts atsevišķi, ja vien Tiesa izņēmuma gadījumos nenolemj citādi.

30. pants - Lietas nodošana izskatīšanai Lielajā palātā

Ja kāda palātā izskatāmā lieta skar nopietnus jautājumus, kas attiecas uz Konvencijas vai tās protokolu interpretāciju, vai ja kāda tai iesniegta jautājuma izskatīšana var novest pie rezultāta, kas nesaskan ar Tiesas iepriekš taisīto spriedumu, palāta jebkurā laikā pirms sava sprieduma pasludināšanas var nodot lietu izskatīšanai Lielajā palātā, ja vien kāda no šajā lietā iesaistītajām pusēm tam neiebilst.

31. pants - Lielās palātas pilnvaras

Lielā palāta:
a) izskata iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar 33. vai 34. pantu, ja palāta ir nodevusi lietu izskatīšanai saskaņā ar 30. panta nosacījumiem, vai ja lieta tai ir nodota saskaņā ar 43. panta nosacījumiem; un
b) izskata lūgumus sniegt konsultatīvu atzinumu, kas iesniegti saskaņā ar 47. panta nosacījumiem.

32. pants - Tiesas jurisdikcija

1. Tiesas jurisdikcijā ietilpst visas lietas, kas saistītas ar Konvencijas un tās protokolu interpretāciju un piemērošanu un iesniegtas tai saskaņā ar 33., 34. un 47. panta nosacījumiem.

2. Strīds par to, vai lieta ir Tiesas jurisdikcijā, tiek atrisināts ar Tiesas lēmumu.

33. pants - Starpvalstu lietas

Ikviena Augstā Līgumslēdzēja puse var iesniegt Tiesai iesniegumu par Konvencijas un tās protokolu nosacījumu jebkuru pārkāpumu, ko izdarījusi kāda cita Augstā Līgumslēdzēja puse.

34. pants - Individuālie iesniegumi

Tiesa var saņemt iesniegumus no jebkuras fiziskas personas, nevalstiskas organizācijas vai indivīdu grupas, kas norāda uz to, ka kāda no Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm ir pārkāpusi viņu tiesības, kas noteiktas Konvencijā vai tās protokolos. Augstās Līgumslēdzējas Puses apņemas nekādā veidā nekavēt efektīvu šo tiesību izmantošanu.

35. pants - Lietu pieņemšanas izskatīšanai kritēriji

1. Tiesa var izskatīt lietu vienīgi tad, ja ir izsmeltas visas iekšējās jautājuma atrisināšanas iespējas, saskaņā ar vispāratzītajām starptautisko tiesību normām un sešu mēnešu laikā skaitot no dienas, kad ir ticis pieņemts pēdējais lēmums minētajā lietā.

2. Tiesa neizskata nevienu individuālu iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar 34. panta nosacījumiem, ja tas ir
a) anonīms; vai
b) pamatā tas pats, kā lieta, kas jau ir Tiesā izskatīta vai jau ir iesniegta kādai citai starptautiskai izskatīšanas vai risināšanas procedūrai un nesatur nekādu būtisku jaunu informāciju.

3. Tiesa atzīst par noraidāmu jebkuru individuālu iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar 34. panta nosacījumiem, kuru tā uzskata par neatbilstošu Konvencijas vai tās protokolu nosacījumiem, par acīmredzami nepamatotu vai par tādu, kur ļaunprātīgi izmantotas iesnieguma iesniegšanas tiesības.

4. Tiesa noraida jebkuru iesniegumu, kuru tā uzskata par noraidāmu saskaņā ar šī panta nosacījumiem. Tā var šādi rīkoties jebkurā tiesas procesa stadijā.

36. pants - Trešās puses iesaistīšanās

1. Visās lietās, kuras izskata palāta vai Lielā palāta, tai Augstajai Līgumslēdzējai Pusei, kuras pilsonis ir iesniedzējs, ir tiesības iesniegt rakstiskus paskaidrojumus un piedalīties tiesas sēdēs.

2. Taisnīgas tiesas spriešanas interesēs Tiesas prezidents var uzaicināt jebkuru Augsto Līgumslēdzēju Pusi, kas nav kāda no pusēm attiecīgajā lietā, vai jebkuru ar lietu saistītu personu, kas nav iesniedzēja, iesniegt rakstiskus paskaidrojumus vai piedalīties tiesas sēdēs.

37. pants - Iesniegumu izslēgšana no izskatāmo lietu saraksta

1. Jebkurā tiesas procesa stadijā Tiesa var nolemt izslēgt kādu no iesniegumiem no izskatāmo lietu saraksta, ja apstākļi vedina secināt, ka
a) iesniedzējam nav nolūka uzturēt spēkā savu iesniegumu; vai
b) lieta ir atrisināta; vai
c) jebkura Tiesas konstatēta iemesla dēļ vairs nav attaisnojama iesnieguma turpmāka izskatīšana.

Taču Tiesa turpina iesnieguma izskatīšanu, ja to prasa Konvencijā un tās protokolos noteikto cilvēktiesību ievērošana.

2. Tiesa var nolemt atjaunot kādu iesniegumu savā izskatāmo lietu sarakstā, ja tā uzskata, ka apstākļi attaisno šādu rīcību.

38. pants - Lietas izskatīšana un mierizlīgums

1. Ja Tiesa paziņo, ka iesniegums ir pieņemams izskatīšanai, tā:
a) uzsāk šīs lietas izskatīšanu, kopā ar pušu pārstāvjiem un, ja tas ir nepieciešams, uzsāk izmeklēšanu, kuras sekmīgai norisei attiecīgajām dalībvalstīm ir jānodrošina visi nepieciešamie apstākļi;
b) nodod sevi lietā iesaistīto pušu rīcībā, lai panāktu mierizlīgumu, balstoties uz Konvencijā un tās protokolos noteikto cilvēktiesību ievērošanu.

2. Tiesas process, kas noris saskaņā ar 1.b apakšpunkta nosacījumiem, ir konfidenciāls.

39. pants - Mierizlīguma panākšana

Ja tiek panākts mierizlīgums, Tiesa izsvītro attiecīgo lietu no saviem sarakstiem, pieņemot lēmumu, kas satur īsu faktu izklāstu attiecīgajā lietā un panāktā risinājuma aprakstu.

40. pants - Atklātās tiesas sēdes un dokumentu pieejamība

1. Tiesas sēdes ir atklātas, ja vien Tiesa izņēmuma gadījumos nenolemj citādi.

2. Dokumenti, kas tiek nodoti glabāšanā reģistrētājam, ir publiski pieejami, ja vien Tiesas prezidents nenolemj citādi.

41. pants - Taisnīga kompensācija

Ja Tiesa konstatē, ka ir noticis Konvencijas vai tās protokolu pārkāpums, un ja attiecīgās Augstās Līgumslēdzējas Puses iekšējie tiesību akti paredz tikai daļēju šī pārkāpuma seku atlīdzināšanu, Tiesa, ja nepieciešams, cietušajai pusei piešķir taisnīgu kompensāciju.

42. pants - Palātu spriedumi

Palātu spriedumi kļūst galīgi saskaņā ar 44. panta 2. punkta nosacījumiem.

43. pants - Lietu nodošana Lielajai palātai

1. Trīs mēnešu laikā no dienas, kad palāta ir taisījusi spriedumu attiecīgajā lietā, jebkura no šajā lietā iesaistītajām pusēm izņēmuma gadījumos var lūgt nodot šo lietu izskatīšanai Lielajā palātā.

2. Tiesnešu kolēģija piecu Lielās palātas tiesnešu sastāvā šo lūgumu pieņem, ja attiecīgā lieta skar nopietnus jautājumus, kas attiecas uz Konvencijas vai tās protokolu interpretāciju vai piemērošanu, vai tā skar svarīgu jautājumu, kam ir vispārēja nozīme.

3. Ja minētā tiesnešu kolēģija lūgumu pieņem, Lielā palāta izlemj šo lietu, taisot spriedumu.

44. pants - Galīgie spriedumi

1. Lielās palātas spriedums ir galīgs.

2. Palātas spriedums kļūst galīgs,
a) kad puses paziņo, ka tās nelūgs attiecīgās lietas nodošanu izskatīšanai Lielajā palātā; vai
b) trīs mēnešus pēc tam, kad ir ticis taisīts spriedums, ja nav lūgta lietas nodošana izskatīšanai Lielajā palātā; vai
c) kad Lielās palātas tiesnešu kolēģija noraida lūgumu nodot lietu izskatīšanai Lielajā palātā, kas iesniegts saskaņā ar 43. panta nosacījumiem.

3. Galīgais spriedums tiek publicēts.

45. pants - Sprieduma un lēmuma pamatojums

1. Kā spriedumos, tā lēmumos, ar kuriem iesniegumi tiek atzīti par pieņemamiem izskatīšanai vai par noraidāmiem, tiek sniegts pamatojums.

2. Ja spriedums daļēji vai pilnībā neatspoguļo vienbalsīgu tiesnešu viedokli, jebkurš tiesnesis ir tiesīgs sniegt savu atsevišķo viedokli.

46. pants - Spriedumu saistošais spēks un to izpilde

1. Augstās Līgumslēdzējas Puses apņemas ievērot galīgo Tiesas spriedumu ikvienā lietā, kurā tās ir puses.

2. Galīgais Tiesas spriedums tiek nodots Ministru Komitejai, kura uzrauga tā izpildi.

47. pants - Konsultatīvais atzinums

1. Pēc Ministru Komitejas lūguma Tiesa var sniegt konsultatīvu atzinumu par juridiska rakstura jautājumiem, kas attiecas uz Konvencijas un tās protokolu interpretāciju.

2. Šie atzinumi nevar skart nevienu jautājumu, kas saistīts ar Konvencijas I sadaļā un tās protokolos noteikto tiesību un brīvību saturu vai apjomu, vai jebkuru citu jautājumu, kuru Tiesai vai Ministru Komitejai varētu nākties izskatīt saskaņā ar jebkuru procedūru, ko varētu uzsākt saskaņā ar Konvenciju.

3. Ministru Komitejas lēmumiem par konsultatīvā atzinuma lūgšanu Tiesai nepieciešams to pārstāvju balsu vairākums, kam ir tiesības piedalīties Komitejas sēdēs.

48. pants - Tiesas kā padomdevēja jurisdikcija

Tiesa lemj, vai Ministru Komitejas lūgums sniegt konsultatīvu atzinumu ietilpst tās kompetencē, kā noteikts 47. pantā.

49. pants - Konsultatīvā atzinuma pamatojums

1. Tiesas konsultatīvajam atzinumam tiek sniegts pamatojums.

2. Ja konsultatīvais atzinums daļēji vai pilnībā neatspoguļo vienbalsīgu tiesnešu viedokli, ikvienam tiesnesim ir tiesības sniegt savu atsevišķu viedokli.

50. pants - Tiesas izdevumi

Tiesas izdevumus sedz Eiropas Padome.

51. pants - Tiesnešu privilēģijas un imunitāte


Savu pienākumu pildīšanas laikā tiesneši bauda privilēģijas un imunitāti, kas ir noteiktas Eiropas Padomes Statūtu 40. pantā un līgumos, kas noslēgti saskaņā ar to."


2. pants


1. Konvencijas V sadaļa kļūst par Konvencijas III sadaļu; Konvencijas 57. pants kļūst par Konvencijas 52. pantu; Konvencijas 58. un 59. panti tiek svītroti un Konvencijas 60. līdz 66. pants kļūst attiecīgi par Konvencijas 53. līdz 59. pantu.

2. Konvencijas I sadaļai tiek dots virsraksts "Tiesības un brīvības" un Konvencijas jaunajai III sadaļai tiek dots virsraksts "Dažādi nosacījumi". Konvencijas 1. līdz 18. pantam un jaunajiem pantiem no 52. līdz 59. pantam tiek doti virsraksti, kas uzskaitīti šī Protokola pielikumā.

3. Jaunajā 56. pantā, 1. punktā pēc vārda "paziņot" tiek ievietoti vārdi "saskaņā ar šī panta 4. punktu"; 4. punktā vārdi "Komisijas kompetenci saņemt prasības" un "saskaņā ar šīs Konvencijas 25. pantu" tiek attiecīgi aizvietoti ar vārdiem "Tiesas kompetenci saņemt iesniegumus" un "kā noteikts Konvencijas 34. pantā". Jaunajā 58. pantā, 4. punktā vārdi "63. panta" tiek aizvietoti ar vārdiem "56. panta".

4. Konvencijas Protokols tiek labots sekojoši:
a) pantiem tiek doti virsraksti, kas uzskaitīti šī Protokola pielikumā; un
b) 4. panta pēdējā teikumā vārdi "63. panta" tiek aizvietoti ar vārdiem "56. panta".

5. 4. Protokols tiek labots sekojoši:
a) pantiem tiek doti virsraksti, kas uzskaitīti šī Protokola pielikumā;
b) 5. panta 3. punktā vārdi "63. panta" tiek aizvietoti ar vārdiem "56. panta"; tiek pievienots jauns 5. punkts sekojošā redakcijā: "Ikviena Valsts, kas ir nosūtījusi paziņojumu saskaņā ar šī panta 1. vai 2. punktu, jebkurā laikā pēc tam var izdarīt paziņojumu par vienu vai vairākām teritorijām, uz kurām attiecas paziņojums, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt iesniegumus no indivīdiem, nevalstiskajām organizācijām vai indivīdu grupām saskaņā ar Konvencijas 34. panta nosacījumiem attiecībā uz visiem vai jebkuru no šī Protokola 1. līdz 4. pantam."; un
c) 6. panta 2. punkts tiek svītrots.

6. 6. Protokols tiek labots sekojoši:
a) pantiem tiek doti virsraksti, kas uzskaitīti šī Protokola pielikumā;
b) 4. pantā vārdi "saskaņā ar Konvencijas 64. pantu" tiek aizvietoti ar vārdiem "saskaņā ar Konvencijas 57. pantu".

7. 7. Protokols tiek labots sekojoši:
a) pantiem tiek doti virsraksti, kas uzskaitīti šī Protokola pielikumā;
b) 6. panta 4. punktā vārdi "63. panta" tiek aizvietoti ar vārdiem "56. panta"; tiek pievienots jauns 6. punkts sekojošā redakcijā: "Ikviena Valsts, kas ir izdarījusi paziņojumu saskaņā ar šī panta 1. vai 2. punktu, jebkurā laikā pēc tam var izdarīt paziņojumu par vienu vai vairākām teritorijām, uz kurām attiecas paziņojums, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt iesniegumus no indivīdiem, nevalstiskajām organizācijām vai indivīdu grupām saskaņā ar Konvencijas 34. panta nosacījumiem attiecībā uz šī Protokola 1. līdz 5. pantiem."; un
c) 7. panta 2. punkts tiek svītrots.

8. 9. Protokols tiek anulēts.


3. pants


1. Šis Protokols ir atklāts parakstīšanai tām Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas ir parakstījušas Konvenciju un kas izsaka savu piekrišanu sekojošām saistībām:
a) parakstīšanai bez atrunas par ratifikāciju, akceptēšanu vai apstiprināšanu; vai
b) parakstīšanai, kas ir pakļauta ratifikācijai, akceptēšanai vai apstiprināšanai, kam seko ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana.

2. Ratifikācijas raksts, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenti tiek nodoti glabāšanā Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

4. pants

Šis Protokols stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kas seko viena gada periodam pēc dienas, kurā visas Konvencijas dalībvalstis ir izteikušas savu piekrišanu atzīt šo Protokolu par saistošu saskaņā ar 3. panta nosacījumiem. Jaunu tiesnešu ievēlēšana var notikt un jebkuri turpmāk nepieciešamie soļi, lai nodibinātu jaunu Tiesu, saskaņā ar šī Protokola nosacījumiem, var tikt sperti sākot ar to dienu, kurā visas Konvencijas dalībvalstis ir izteikušas savu piekrišanu atzīt šo Protokolu par sev saistošu.

5. pants

1. Nepārkāpjot turpmāk minēto 3. un 4. punktu nosacījumus, tiesnešu, komisijas locekļu, reģistrētāja un reģistrētāja vietnieka pilnvaru termiņi izbeidzas šī Protokola spēkā stāšanās dienā.

2. Komisijai iesniegtos iesniegumus, par kuru pieņemšanu izskatīšanai nav lemts līdz šī Protokola spēkā stāšanās dienai, izskata Tiesa šajā Protokolā noteiktajā kārtībā.

3. Iesniegumus, kuri līdz šī Protokola spēkā stāšanās dienai ir pieņemti izskatīšanai, Komisijas locekļi turpina izskatīt gada laikā pēc minētās dienas. Visi iesniegumi, kuru izskatīšana nav pabeigta minētajā laika periodā, tiek nodoti Tiesai, kura tos izskata kā lietas, kas ir atzītas par pieņemām izskatīšanai, saskaņā ar šī Protokola nosacījumiem.

4. Attiecībā uz iesniegumiem, par kuriem Komisija pēc šī Protokola spēkā stāšanās ir sastādījusi ziņojumu saskaņā ar bijušo Konvencijas 31. pantu, šis ziņojums tiek nodots attiecīgajām pusēm, kurām nav tiesību to publicēt. Saskaņā ar nosacījumiem, kas tiek piemēroti pirms šī Protokola stāšanās spēkā, lietas var tikt nodotas Tiesai. Lielās palātas kolēģija nosaka, vai šo lietu izskatīs viena no palātām vai Lielā palāta. Ja šo lietu izskata viena no palātām, šīs palātas lēmums ir galīgs. Tiesai nenodotās lietas izskata Ministru Komiteja atbilstoši bijušā Konvencijas 32. panta nosacījumiem.

5. Tiesai iesniegtās lietas, kurās līdz šī Protokola spēkā stāšanās dienai nav pieņemts lēmums, tiek nodotas Tiesas Lielajai palātai, kura tās izskata saskaņā ar šī Protokola nosacījumiem.

6. Ministru Komitejai iesniegto lietu, kurās līdz šī Protokola spēkā stāšanās dienai nav pieņemts lēmums saskaņā ar bijušo Konvencijas 32. pantu, izskatīšanu pabeidz Ministru Komiteja atbilstoši šī panta nosacījumiem.

6. pants

Ja Augstā Līgumslēdzēja puse ir paziņojusi saskaņā ar Konvencijas bijušo 25. vai 46. pantu, ka tā atzīst Komisijas kompetenci vai Tiesas jurisdikciju attiecībā uz jautājumiem, kas radušies vēlāk vai kas balstās uz faktiem, kuri notikuši pēc jebkura šāda paziņojuma izdarīšanas, šis ierobežojums paliek spēkā attiecībā uz Tiesas jurisdikciju saskaņā ar šī Protokola nosacījumiem.

7. pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm par:
a) ikvienu parakstīšanu;
b) ikviena ratifikācijas raksta, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenta nodošanu glabāšanā;
c) šī Protokola vai jebkura tā nosacījuma stāšanos spēkā saskaņā ar 4. pantu; un
d) jebkuru citu dokumentu, paziņojumu vai informāciju, kas saistīta ar šo Protokolu.


To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu.

Parakstīts Strasbūrā, 1994. gada 11.maijā, angļu un franču valodā, kur abi teksti ir vienādi autentiski, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs izsūtīs apstiprinātas kopijas katrai Eiropas Padomes dalībvalstij.

Pielikums
Pantu virsraksti, kas ievietojami cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās protokolu tekstā

1. pants - Pienākums ievērot cilvēktiesības

2. pants - Tiesības uz dzīvību

3. pants - Spīdzināšanas aizliegums

4. pants - Verdzības un piespiedu darba aizliegums

5. pants - Tiesības uz brīvību un drošību

6. pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

7. pants - Sodīšanas bez tiesas nepieļaujamība

8. pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

9. pants - Domu, apziņas un reliģijas brīvība

10. pants - Vārda brīvība

11. pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

12. pants - Tiesības stāties laulībā

13. pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

14. pants - Diskriminācijas aizliegums

15. pants - Atkāpes izņēmuma stāvokļa laikā

16. pants - Ārvalstnieku politiskās darbības ierobežojumi

17. pants - Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

18. pants - Tiesību ierobežošanas pielietojuma robežas

***

52. pants - Ģenerālsekretāra pieprasījumi

53. pants - Pastāvošo cilvēktiesību nodrošinājums

54. pants - Ministru Komitejas pilnvaras

55. pants - Citu strīda risināšanas līdzekļu nepieļaujamība

56. pants - Teritoriālā piemērošana

57. pants - Atrunas

58. pants - Denonsēšana

59. pants - Parakstīšana un ratifikācija


1.Protokols


1. pants - Īpašumtiesību aizsardzība

2. pants - Tiesības uz izglītību

3. pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

4. pants - Teritoriālā piemērošana

5. pants - Saistība ar Konvenciju

6. pants - Parakstīšana un ratifikācija


4. Protokols


1. pants - Aizliegums ieslodzīt parādu dēļ

2. pants - Pārvietošanās brīvība

3. pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums

4. pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

5. pants - Teritoriālā piemērošana

6. pants - Saistība ar Konvenciju

7. pants - Parakstīšana un ratifikācija


6. Protokols


1. pants - Nāvessoda atcelšana

2. pants - Nāvessods kara laikā

3. pants - Aizliegums izdarīt atkāpes

4. pants - Aizliegums izdarīt atrunas

5. pants - Teritoriālā piemērošana

6. pants - Saistība ar Konvenciju

7. pants - Parakstīšana un ratifikācija

8. pants - Stāšanās spēkā

9. pants - Depozitārija funkcijas

7. Protokols


1. pants - Procesuālās garantijas ārvalstnieku izraidīšanas gadījumā

2. pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

3. pants - Kompensācija par nepamatotu notiesāšanu

4. pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

5. pants - Laulāto vienlīdzība

6. pants - Teritoriālā piemērošana

7. pants - Saistība ar Konvenciju

8. pants - Parakstīšana un ratifikācija

9. pants - Spēkā stāšanās

10. pants - Depozitārija funkcijas